Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 140/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. (UCHYLONA UCHWAŁĄ NR 144/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 KWIEETNIA 2020 R.)

 

Uchwała nr 140/20

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 17 marca 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 14, 15, 20 i 22, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, w składzie:

 

 1. Anna Baranow - przedstawiciel Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,

 2. Grażyna Krzysztofiak - przedstawiciel Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,

 3. Janusz Styk - przedstawiciel Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,

 4. Stanisława Gurbowicz - przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty,

 5. Zofia Przędziuk - przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty,

 6. Teresa Burczyk - przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty,

 7. Emilia Krzemińska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach,

 8. Mirosław Iljin - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach,

 9. Dariusz Stelmach - przedstawiciel Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach,

 10. Jacek Walczak - przedstawiciel Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach,

 11. Andrzej Fidurski - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

 12. Jolanta Szulc - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 

§ 2

 

Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Panią Annę Baranow.

 

§ 3

 

Tryb pracy Komisji Konkursowej oraz regulamin konkursu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.).

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, a zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W myśl art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa - z zastrzeżeniem ust. 15 (stanowiącego, że łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3).

Z art. 63 ust. 22 tej samej ustawy wynika, że przepisy ust. 1-21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 (tj. osoby niebędącej nauczycielem). Na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: art. 63 ust. 14 i 20 - wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy).

W myśl § 2, wydanego na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją", który kieruje jej pracami.

W dniu 27 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął uchwałę nr 134/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczona została w dniu 28 lutego 2020 r. na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynu Informacji Publicznej, w tym także Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową. W skład powoływanej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele desygnowani przez organy i organizacje wymienione w art. 63 ust. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe. Liczba poszczególnych przedstawicieli w składzie powoływanej Komisji Konkursowej zgodna jest z art. 63 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 18-03-2020 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 18-03-2020 10:18