Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/151/2021

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Określa się zadania oraz wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

            Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma z dnia 18 lutego 2021 r. DF.WSA.42.2021.w. Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wysokość środków przypadających według algorytmu w 2021 roku dla powiatu kwidzyńskiego wynosi 3 144 967,00 zł.

            Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone przez Prezesa Zarządu PFRON na dany rok dla powiatu.

            Zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, zostały określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

            Kierując się koniecznością zaspokojenia najbardziej istotnych potrzeb osób niepełnosprawnych, a także mając na uwadze wysokość środków wydatkowanych w 2020 roku na poszczególne zadania oraz wysokość otrzymanych środków PFRON w 2021 r. proponuje się podział środków finansowych określony w załączniku do niniejszej uchwały.

            Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (dwa WTZ) wynosi 2 005 460,00 zł.

            Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznacza się 300 000,00 zł, tj. 200 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e), 90 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a), 10 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na finansowanie kosztów szkoleń orgaznizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy (art. 40).

            Po uwzględnieniu kwoty 2 005 460,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rehabilitacji zawodowej 300 000,00 zł, na pozostałe zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się 839 507,00 zł.

            Biorąc pod uwagę wysokość środków (839 507,00 zł) na rehabilitację społeczną oraz skalę potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej proponuje się obniżenie dofinansowania do:

  1. sprzętu rehabilitacyjnego o 20% przysługującego dofinansowania;
  2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o 40% kwoty udziału własnego osoby niepełnosprawnej na zakup danego przedmiotu lub środka z uwzględnieniem § 13 ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) z wyłączeniem aparatów słuchowych dla osób dorosłych. W przypadku dofinansowania dla osób dorosłych przy zakupie jednego aparatu słuchowego ustala się kwotę dofinansowania w wysokości 1 500,00 zł.

Przyjęcie obniżenia dofinansowania do zadań w ramach rehabilitacji społecznej pozwoli na objęcie tą formą pomocy większej liczby osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym na realizację w/w zadania z uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych w roku ubiegłym przeznacza się kwotę 339 507,00 zł.

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 z późn.zm.) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci i młodzież w wieku od 16 do 24 lat ucząca się i niepracująca bez względu na stopień niepełnosprawności.

W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Na realizację tego zadania przeznacza się środki w wysokości 230 000,00 zł.

            Na pozostałe zadania tj. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznacza się 70 000,00 zł, natomiast na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 200 000,00 zł.

            W zakresie określenia zadań i podziału środków PFRON według załącznika do uchwały uzyskano pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której zadaniem jest opiniowanie uchwał przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

            W zawiązku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spełnia wymogi określone w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

                                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                                                do uchwały Nr XXIV/151/2021

                                                                                                Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                        z dnia 29 marca 2021 r.

 

 

Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021, przeznaczonych na poszczególne zadania

 

 

I. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – 300 000,00 zł

 

1.Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

200 000,00 zł

2.Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

90 000,00 zł

3.Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy (art. 40)

10 000,00 zł

  1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – 2 844 967,00 zł

 

1.Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)

2 005 460,00 zł

2.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

230 000,00 zł

3.Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b.)

70 000,00 zł

4.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c)

339 507,00 zł

5.Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7 lit. d)

200 000,00 zł

  1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem

3 144 967,00 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 30-03-2021 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 30-03-2021 14:52