Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 220/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli.( TRACI MOC UCHWAŁA NR 350/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 SIERPNIA 2005 R.) 2016-11-09 10:20
dokument Uchwała Nr 221/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych zleconego przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 2016-11-09 10:23
dokument Uchwała Nr 222/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2009 w sprawie wyrażenia opinii o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Kwidzyn -Trzciano-Straszewo Etap II od km 7+780,00 do km 12+900,00. 2009-07-10 14:49
dokument Uchwała Nr 223/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem, dzierżawę gruntów, lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie Powiatu Kwidzyńskiego.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 53/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LIPCA 2011 R.) 2016-11-09 10:25
dokument Uchwała nr 224/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 2009-07-28 13:00
dokument Uchwała nr 225/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kwidzynie. 2009-07-28 12:59
dokument Uchwała Nr 226/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych pn. 'Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności' 2016-11-09 10:29
dokument Uchwała Nr 227/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie 'Zainwestuj w siebie - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 'Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach', Działanie 9.1 'Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty', Poddziałanie 9.1.2 'Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych' oraz udzielenia dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie pełnomocnictwa. 2016-11-09 10:31
dokument Uchwała Nr 228/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. 2016-11-09 10:33