Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr VIII/59 /2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uchwała Nr VIII/59 /2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 maja 2011 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.) oraz art. 32, art. 34, art. 35 § 1, art. 36 pkt 2 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się pełnomocnictwa:

  1. Panu Jerzemu Śniegowi - Przewodniczącemu Rady Powiatu Kwidzyńskiego - do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym,

  2. Panu Januszowi Stykowi - Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na uchwałę Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr XXXV/210/2009 zmienionej uchwałą Nr XL/241/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/210/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zostanie wniesiona.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) zadaniem przewodniczącego rady powiatu jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Jednakże przewodniczący jako organ rady może reprezentować radę na zewnątrz, np. przed sądem administracyjnym, w przypadku, gdy rada jest organem, której działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi do sądu i posiada stosowne upoważnienie rady. Oznacza to, że przewodniczący rady nie może w takim postępowaniu reprezentować powiatu w sposób samoistny, czyli bez odpowiedniego upoważnienia rady oraz nie może sam udzielać stosownego upoważnienia, np. radcy prawnemu. Jednocześnie rada może też upoważnić inny podmiot do reprezentowania swoich interesów przed tym sądem.

W myśl art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.) pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Z kolei przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) mówią, że w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 32). Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników (art. 34). Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne (art. 35 § 1). Pełnomocnictwo może być do prowadzenia poszczególnych spraw (art. 36 pkt 2). Ponadto art. 54 § 2 cytowanej ustawy stanowi, że organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

W dniu 9 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynęło, złożone przez pełnomocnika Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezgodnym z ustawą o systemie oświaty zapisem uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr XXXV/210/2009 zmienionej uchwałą Nr XL/241/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/210/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, iż art. 87 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przewiduje, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może,  po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, niezbędne jest udzielenie przez radę pełnomocnictwa przewodniczącemu rady i radcy prawnemu starostwa do reprezentowania samodzielnie rady odpowiednio przed wojewódzkim sądem administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na wyżej wymienioną uchwałę, jeżeli skarga zostanie wniesiona.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-06-2011 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-06-2011 09:22