Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 225/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.


Uchwała nr 225/13

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 19 lutego 2013r.

 

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

Na podstawie § 85 Statutu Powiatu Kwidzyńskiego oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Wnioskuje się do Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 26 lutego 2013 r.

 2. Wnioskuje się do Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego o ustalenie z Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki posiedzenia komisji w dniu 25 lutego 2013 r. celem wydania opinii zgodnie z § 66 i § 72 pkt 1 Statutu Powiatu Kwidzyńskiego dotyczących załączonych projektów uchwał.

 3. Porządek obrad Rady Powiatu Kwidzyńskiego wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do uchwały nr 225/13

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 19 lutego 2013 r.

Porządek obrad

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

 5. Sprawozdanie nr 24 z działalności zarządu.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu,

 2. wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu,

 3. zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6,  82-500 Kwidzyn,

 4. wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Wnioski i oświadczenia.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Załącznik Nr .........................

                                                                                                          do protokołu z ................ sesji

                                                                                                          Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                                          z dnia .........................  2013 r.

 

Uchwała Nr ….... / ....... /2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia .......................... 2013 r.

 

 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 oraz  art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn następujące szkoły:

1)      Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 w Kwidzynie,

2)      Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Kwidzynie.

§ 2.

1.      Z dniem 31 sierpnia 2013 r. zamierza się zlikwidować następujące szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn:

1)      Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 w Kwidzynie,

2)      Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Kwidzynie.

2.      Zapewnia się możliwość kontynuowania nauki uczniomZasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn.

§ 3.

Z dniem 1 września 2013 r. przenosi się kształcenie w zawodach: monter-elektronik, monter mechatronik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

           Niniejszy projekt uchwały dotyczy wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, a ponadto podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Jednocześnie w myśl art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 5 - wykonuje rada powiatu. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c ustawy (art. 5 ust. 5a cytowanej ustawy).

Z kolei zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 ustawy, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej  w tym samym  lub zbliżonym  zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 59 ust. 2 ustawy). Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów (art. 59 ust. 7 ustawy). Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może m. in. wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki.
W przypadku m. in. wyłączenia z zespołu niektórych szkół lub placówek przepisów art. 58 i 59 ustawy nie stosuje się (art. 62 ust. 5 ustawy).

Wyłączenie niektórych szkół z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, zamiar likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład tego zespołu oraz przeniesienie kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu wiąże się z planowanymi zmianami organizacyjnymi polegającymi na utworzeniu z dniem 1 września 2013 r. nowego zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. Zespół ten powstanie na bazie szkół i placówek dwóch zespołów, tj. Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, a dodatkowo też odrębnej jednostki - Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie. Możliwość utworzenia centrum przewiduje art. 62a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który wprowadzony został ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206, z późn. zm.). Jednakże, aby połączenie szkół i placówek w centrum było możliwe niezbędne będzie jeszcze uprzednie rozwiązanie istniejących zespołów szkół. Ponadto, z uwagi na występowanie w rozwiązywanych zespołach tych samych typów szkół konieczna jest likwidacja niektórych z nich - poprzedzona zamiarem likwidacji - tj. w odniesieniu do Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Kwidzynie oraz przeniesienie kształcenia w określonych zawodach z likwidowanych szkół do innych szkół tego samego typu, tj. w odniesieniu do Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie -  w zawodach: monter-elektronik, monter mechatronik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kwidzynie, która docelowo wejdzie w skład nowoutworzonego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Uczniowie szkoły, którą zamierza się zlikwidować, tj. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w innej szkole tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie, a mianowicie w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Kwidzynie. W drugiej szkole, którą zamierza się zlikwidować - Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Kwidzynie nie ma słuchaczy.

Dalsze utrzymywanie dotychczasowego systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego na bazie dwóch odrębnych zespołów szkół nie znajduje uzasadnienia również z uwagi na systematycznie malejącą liczbę uczniów. Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie jest, obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, jednym z najmniejszych liczebnie zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, które funkcjonują na terenie miasta Kwidzyna. W roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 30 września 2012 r., w zespole tym w 11 oddziałach uczy się 282 uczniów. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Kwidzynie w 6 oddziałach jest 145 uczniów, w takich zawodach jak: monter-elektronik, monter mechatronik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń. W Technikum nr 3 w Kwidzynie w 5 oddziałach uczy się 137 uczniów w następujących zawodach: technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik oraz technik teleinformatyk (technik informatyk – brak uczniów). W skład zespołu dodatkowo wchodzą szkoły policealne, tj.: Szkoła Policealna nr 3 w Kwidzynie oraz  Szkoła  Policealna dla Dorosłych nr 3 w Kwidzynie, w których od kilku lat, w tym także w roku szkolnym 2012/2013, brak jest uczniów/słuchaczy. Ponadto Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, podobnie jak i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, osiąga niezadawalające wyniki kształcenia. W Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Kwidzynie były najsłabsze spośród wszystkich zasadniczych szkół zawodowych powiatu (zdawalność - 63,16%, przy czym w woj. pomorskim - 76,7%, w kraju - 81,2%). Niekorzystna jest też stabilność procesu nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Kwidzynie mierzona stosunkiem liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych i liczbą uczniów, którzy ukończyli szkołę i zdali egzamin zawodowy. Spośród 53 uczniów  przyjętych w 2009 roku do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie, 36 zostało absolwentami, a 22 zdało egzamin zawodowy. Z kolei spośród 68 uczniów przyjętych w 2008 roku do klas pierwszych tej samej szkoły 43 zostało absolwentami, a 36 zdało egzamin zawodowy.

           Wyłączenie niektórych szkół z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, zamiar likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład tego zespołu oraz przeniesienie kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu służyć ma zatem docelowo utworzeniu z dniem 1 września 2013 r. nowego zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. Połączenie szkół i placówek w zespół - centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, przy silniejszym powiązaniu szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stwarza szansę na podniesienie poziomu kształcenia uczniów oraz lepsze przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Nowoczesne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego będzie atrakcyjniejszą instytucją edukacyjną dającą możliwość uzyskania poszukiwanego na rynku wykształcenia. Nowa jednostka zapewni ponadto optymalne wykorzystanie kadr oraz bazy technicznej i dydaktycznej kształcenia zawodowego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik Nr .........................

                                                                                                          do protokołu z ................ sesji

                                                                                                          Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                                          z dnia .........................  2013 r.

 

 

Uchwała Nr ….... / ....... /2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia .......................... 2013 r.

 

 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn następujące szkoły:

 1. Technikum nr 4 w Kwidzynie,

 2. Szkołę Policealną nr 4 w Kwidzynie.

§ 2.

 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. zamierza się zlikwidować następujące szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn:

 1. Technikum nr 4 w Kwidzynie,

 2. Szkołę Policealną nr 4 w Kwidzynie.

 1. Zapewnia się możliwość kontynuowania nauki uczniom Technikum nr 4 w Kwidzynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn w Technikum nr 3 w Kwidzynie, ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn.

§ 3.

Z dniem 1 września 2013 r. przenosi się kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Technikum nr 4 w Kwidzynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn do Technikum nr 3 w Kwidzynie, ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały dotyczy wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie niektórych szkół, zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz przeniesienia kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, a ponadto podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Jednocześnie w myśl art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 5 - wykonuje rada powiatu. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c ustawy (art. 5 ust. 5a cytowanej ustawy).

Z kolei zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 ustawy, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 59 ust. 2 ustawy). Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów (art. 59 ust. 7 ustawy). Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może m. in. wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki.
W przypadku m. in. wyłączenia z zespołu niektórych szkół lub placówek przepisów art. 58 i 59 ustawy nie stosuje się (art. 62 ust. 5 ustawy).

Wyłączenie niektórych szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, zamiar likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład tego zespołu oraz przeniesienie kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu wiąże się z planowanymi zmianami organizacyjnymi polegającymi na utworzeniu z dniem 1 września 2013 r. nowego zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. Zespół ten powstanie na bazie szkół i placówek dwóch zespołów, tj. Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, a dodatkowo też odrębnej jednostki - Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie. Możliwość utworzenia centrum przewiduje art. 62a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który wprowadzony został ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206, z późn. zm.). Jednakże, aby połączenie szkół i placówek w centrum było możliwe niezbędne będzie jeszcze uprzednie rozwiązanie istniejących zespołów szkół. Ponadto, z uwagi na występowanie w rozwiązywanych zespołach tych samych typów szkół konieczna jest likwidacja niektórych z nich - poprzedzona zamiarem likwidacji - tj. w odniesieniu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - Technikum nr 4 w Kwidzynie i Szkoły Policealnej nr 4 w Kwidzynie oraz przeniesienie kształcenia w określonych zawodach z likwidowanych szkół do innych szkół tego samego typu, tj. w odniesieniu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie - w zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Technikum nr 4 w Kwidzynie do Technikum nr 3 w Kwidzynie, które wejdzie w skład nowoutworzonego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Uczniowie szkoły, którą zamierza się zlikwidować, tj. Technikum nr 4 w Kwidzynie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w innej szkole tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie, a mianowicie w Technikum nr 3 w Kwidzynie. W drugiej szkole, którą zamierza się zlikwidować - Szkole Policealnej nr 4 w Kwidzynie nie ma uczniów.

Dalsze utrzymywanie dotychczasowego systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego na bazie dwóch odrębnych zespołów szkół nie znajduje uzasadnienia również z uwagi na systematycznie malejącą liczbę uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie jest, obok Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, jednym z najmniejszych liczebnie zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, które funkcjonują na terenie miasta Kwidzyna. W roku szkolnym 2012/2013, wg stanu na dzień 30 września 2012 r., w zespole tym w 10 oddziałach uczy się 279 uczniów. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Kwidzynie w 7 oddziałach jest 194 uczniów, w takich zawodach jak: murarz, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych. W Technikum nr 4 w Kwidzynie w 3 oddziałach uczy się 85 uczniów w następujących zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W skład zespołu dodatkowo wchodzą szkoły policealne, tj.: Szkoła Policealna nr 4 w Kwidzynie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 4 w Kwidzynie (usytuowana w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie), w których od kilku lat, w tym także w roku szkolnym 2012/2013, brak jest uczniów/słuchaczy. Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, podobnie jak i Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, osiąga niezadawalające wyniki kształcenia. Szczególnie niską zdawalność uzyskali uczniowie w zawodach kształcących na poziomie technikum. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku w Technikum nr 4 w Kwidzynie były najsłabsze spośród wszystkich techników powiatu (zdawalność - 10,53%, podczas gdy średnia zdawalność w województwie wyniosła 65,4%, a w kraju 63/9%). Natomiast w zespole tym wysoka była zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie). Bardzo niekorzystna jest też stabilność procesu nauczania w Technikum nr 4 w Kwidzynie, mierzona stosunkiem liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych i liczbą uczniów, którzy kończą szkołę i zdają egzaminy zewnętrzne. Stabilność procesu nauczania dla egzaminu maturalnego i zawodowego w roku 2012 wyniosła odpowiednio 19,4 % i 3 %, a dla egzaminu maturalnego i zawodowego w roku 2011 - 21,62 % i 10,8 %. Oznacza to, że spośród 67 uczniów przyjętych do klas pierwszych Technikum nr 4 w Kwidzynie w roku 2008, tylko 13 osób zdało maturę i 2 osoby zdały egzamin zawodowy. Natomiast spośród 74 uczniów przyjętych do klas pierwszych tego technikum w roku 2007, tylko 16 osób zdało maturę i 8 egzamin zawodowy.

Wyłączenie niektórych szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, zamiar likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład tego zespołu oraz przeniesienie kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu służyć ma zatem docelowo utworzeniu z dniem 1 września 2013 r. nowego zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. Połączenie szkół i placówek w zespół - centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, przy silniejszym powiązaniu szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stwarza szansę na podniesienie poziomu kształcenia uczniów oraz lepsze przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Nowoczesne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego będzie atrakcyjniejszą instytucją edukacyjną dającą możliwość uzyskania poszukiwanego na rynku wykształcenia. Nowa jednostka zapewni ponadto optymalne wykorzystanie kadr oraz bazy technicznej i dydaktycznej kształcenia zawodowego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik Nr .........................

                                                                                                          do protokołu z ................ sesji

                                                                                                          Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                                          z dnia .........................  2013 r.

 

Uchwała Nr ….... / ....... /2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia .......................... 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. zamierza się zlikwidować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn.

§ 2.

 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową Specjalną nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn.

 2. Zapewnia się możliwość kontynuowania nauki uczniom Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały dotyczy zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, a ponadto podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Jednocześnie w myśl art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 59 ust. 1 wykonuje rada powiatu. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c ustawy (art. 5 ust. 5a cytowanej ustawy). Z kolei zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 ustawy, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 59 ust. 2 ustawy). Ponadto przepisy art. 59 ust. 1-4 ustawy stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego (art. 59 ust. 5 ustawy).

Zamiar likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn oraz zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn jest jednym z działań mających na celu uporządkowanie i racjonalizację funkcjonowania szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim.

Struktura i działalność ośrodków w Kwidzynie i Barcicach w znacznej części się pokrywa. W obu placówkach funkcjonują szkoły podstawowe i gimnazja. W sytuacji tej dochodzi do rozproszenia niewielkiej liczby uczniów z tymi samymi niepełnosprawnościami i z tego samego poziomu kształcenia (klasy) w dwóch różnych szkołach tego samego typu. Powoduje to utrudnienia w tworzeniu klas zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi i konieczność ich łączenia zarówno w poziomach kształcenia, jak również pod względem rodzaju niepełnosprawności, komplikując oddziaływania rewalidacyjne (różne szkolne plany nauczania). Dodatkowo niepełne oddziały wpływają na wzrost kosztów kształcenia. Niewielka liczba oddziałów w Gimnazjum Specjalnym w Barcicach powoduje kłopoty
z zatrudnieniem nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami do niektórych przedmiotów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie). Ponadto obydwa ośrodki zapewniają wychowankom całodobową opiekę, przy czym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie - jedynie 16 wychowankom na 150 uczniów. Docelowo planuje się pozostawienie możliwości opieki całodobowej tylko dzieciom najmłodszym - wychowankom Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, tj. dzieciom oraz uczniom przedszkola i szkoły podstawowej. Starsza młodzież, tj. uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej będą korzystać z dowozu zapewnionego przez gminy (zgodnie z obowiązkiem ustawowym).

Stąd też zamierza się z dniem 31 sierpnia 2013 r. zlikwidować, zapewniający całodobową opiekę, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie oraz z dniem 31 sierpnia 2015 r. jedną ze szkół wchodzących w jego skład, tj. Szkołę Podstawową Specjalną nr 7. Pozostałe szkoły dotychczas wchodzące w skład ośrodka, tj. Gimnazjum Specjalne nr 4 i Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, jak również Szkołę Podstawową Specjalną nr 7 (do czasu jej zlikwidowania) planuje się z dniem 1 września 2013 r. połączyć w nowy Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Likwidacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 planowana jest na koniec roku szkolnego 2014/2015, tak aby obecni uczniowie II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI) mieli szansę ukończyć ją na dotychczasowych zasadach, natomiast uczniowie I etapu edukacyjnego (kl. I-III) mogli ukończyć ten etap w dotychczasowej szkole. Takie rozwiązanie pozwala również rodzicom uczniów obecnych kl. I-III poznać możliwości dalszego kształcenia w szkole podstawowej.

W efekcie podejmowanych działań planuje się, iż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach docelowo funkcjonować będzie Przedszkole Specjalne i Szkoła Podstawowa Specjalna. Ponadto ośrodek ten dalej zapewniał będzie całodobową opiekę. Natomiast w miejsce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie powstanie nowy Zespół Szkół Specjalnych Kwidzynie, w skład którego wejdą docelowo następujące szkoły: Gimnazjum Specjalne nr 4 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Dzięki tym działaniom nastąpi uporządkowanie i racjonalizacja funkcjonowania szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr .........................

                                                                                                          do protokołu z ................ sesji

                                                                                                          Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                                          z dnia .........................  2013 r.

 

Uchwała Nr ….... / ....... /2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia .......................... 2013 r.

 

w sprawie wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wyłącza się Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

§ 2.

 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zamierza się zlikwidować Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

 2. Zapewnia się możliwość kontynuowania nauki uczniom Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo w Gimnazjum Specjalnym nr 4, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały dotyczy wyłączenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, a ponadto podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Jednocześnie w myśl art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 59 ust. 1 wykonuje rada powiatu. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c ustawy (art. 5 ust. 5a cytowanej ustawy). Z kolei zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 ustawy, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 59 ust. 2 ustawy). Ponadto organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się (art. 62 ust. 5 ustawy).

Wyłączenie Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach oraz zamiar likwidacji tego gimnazjum jest jednym z działań mających na celu uporządkowanie i racjonalizację funkcjonowania szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim.

Struktura i działalność ośrodków w Kwidzynie i Barcicach w znacznej części się pokrywa. W obu placówkach funkcjonują szkoły podstawowe i gimnazja. W sytuacji tej dochodzi do rozproszenia niewielkiej liczby uczniów z tymi samymi niepełnosprawnościami i z tego samego poziomu kształcenia (klasy) w dwóch różnych szkołach tego samego typu. Powoduje to utrudnienia w tworzeniu klas zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi i konieczność ich łączenia zarówno w poziomach kształcenia, jak również pod względem rodzaju niepełnosprawności, komplikując oddziaływania rewalidacyjne (różne szkolne plany nauczania). Ponadto niepełne oddziały wpływają na wzrost kosztów kształcenia. Niewielka liczba oddziałów w Gimnazjum Specjalnym w Barcicach powoduje kłopoty z zatrudnieniem nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami do niektórych przedmiotów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (fizyka, geografia, historia i wiedza
o społeczeństwie).

Stąd też zamierza się z dniem 31 sierpnia 2015 r. wyłączyć Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, a następnie z dniem 31 sierpnia 2015 r. zamierza się zlikwidować to gimnazjum. Likwidacja planowana jest na koniec roku szkolnego 2014/2015, tak aby obecni uczniowie tej szkoły mieli szansę ukończyć ją na dotychczasowych zasadach. Po tym czasie zapewnia się możliwość kształcenia w Gimnazjum Specjalnym nr 4, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn. Podjęcie uchwały w bieżącym roku pozwoli rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Barcicach poznać możliwości dalszego kształcenia ich dzieci na poziomie gimnazjum, a gminom odpowiedzialnym za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek umożliwi odpowiednie rozwiązania organizacyjne.

W efekcie podejmowanych działań planuje się, iż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach docelowo funkcjonować będzie Przedszkole Specjalne i Szkoła Podstawowa Specjalna. Ponadto ośrodek ten dalej zapewniał będzie całodobową opiekę. Natomiast w miejsce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie powstanie nowy Zespół Szkół Specjalnych Kwidzynie, w skład którego wejdą docelowo następujące szkoły: Gimnazjum Specjalne nr 4 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Dzięki tym działaniom nastąpi uporządkowanie i racjonalizacja funkcjonowania szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 21-02-2013 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 21-02-2013 07:58