herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 360/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu powiatu dla Nadleśnictwa Kwidzyn (światowidy).

Uchwała nr 360/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu powiatu dla Nadleśnictwa Kwidzyn

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2018r. poz. 995); art. 400a ust. 1 pkt 32 i 42 oraz art. 403 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 779), w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077r. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się Nadleśnictwu Kwidzyn dotacji celowej z budżetu powiatu, w wysokości 5000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup dwóch pomocy edukacyjnych tzw. światowidów w celu podniesienia walorów edukacyjnych Ogrodu Dendrologicznego Miłosna

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 28 maja 2018r. (data wpływu 01.06. 2018r.), Nadleśniczy Nadleśnictwa Kwidzyn wystąpił o udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu dwóch pomocy edukacyjnych tzw. światowidów z tablicami drzew iglastych i liściastych. Światowidy zostaną posadowione na terenie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. Nadleśnictwo Kwidzyn w roku bieżącym przygotowało w ofercie edukacyjnej na terenie Ogrodu Dendrologicznego m.in. grę mającą na celu zapoznanie odwiedzających z gatunkami drzew leśnych. Zakupione pomoce umożliwią zapoznanie się ze specyfiką poszczególnych gatunków drzew zarówno liściastych jak i iglastych.

Ogród Dendrologiczny Miłosna odwiedza corocznie ok. 2 – 3 tys. osób. Służy on zarówno społeczności lokalnej jak i turystom jako miejsce spędzania wolnego czasu , zapoznawania się z florą całego świata , organizowaniu spotkań edukacyjnych. Miejsce to jest wpisane w listę obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Kwidzyn i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Zgodnie z art. 219 § 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm ) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe innym podmiotom niż samorządowe zakłady budżetowe, o ile odrębne przepisy tak stanowią . W takim przypadku kwotę i zakres dotacji określa uchwała budżetowa.

Na podstawie art. 250 wskazanej wyżej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w przypadku, gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę.

Nadleśnictwo Kwidzyn jest jednostką finansów publicznych; w myśl art. 250 tej ustawy dla takich podmiotów nie zostały określone tryb i zasady udzielania lub rozliczania dotacji.

Powyższa dotacja z uwagi na cel, na jaki ma zostać wydatkowana, stanowi zadanie powiatu, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. z 2018r. poz. 995) a zasady i tryb jej udzielania nie są określone ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 ) ani też uchwałą Rady Powiatu podjętą na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 32 i 42 oraz art. 403 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 779 ), udzielenie dotacji Nadleśnictwu Kwidzyn może zostać dokonane na podstawie uchwały budżetowej ustalającej kwotę dotacji, uchwały Zarządu Powiatu oraz umowy spełniającej wymogi art. 250 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 22-06-2018 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 22-06-2018 12:48