herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 391/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 250/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R.)

 

Uchwała Nr 391/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 13 września 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami)

 

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała nr 250/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kwidzyńskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami) do zadań zarządu powiatu należy uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

W związku z wejściem zmian przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony środowiska i ochrony danych osobowych oraz konieczności wdrożenia rozwiązań usprawniających pracę urzędu dokonano analizy obecnie obowiązującego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz uwzględniono propozycje zgłoszone przez kierujących komórkami organizacyjnymi. Zmiany w przedkładanym regulaminie dotyczą w szczególności:

  1. rozdzielenia Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska na Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Ochrony Środowiska,

  2. zmiany nazwy samodzielnego stanowiska „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na „Inspektor Ochrony Danych”,

  3. uzupełnienia zadań członków zarządu o współpracę i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi wraz w wymienieniem jednostek,

  4. dodania zagadnień z zakresu udostępniania informacji publicznej do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz dodania rozdziału „Informacja publiczna”,

  5. w zakresach działania komórek organizacyjnych zmiany nazewnictwa zadań „z zakresu administracji rządowej” na „z zakresu zadań zleconych”,

  6. uaktualnienia zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze zmianami w przepisach prawa (oraz ewentualne zmiany edytorskie),

  7. uaktualnienia schematu organizacyjnego w zakresie nazewnictwa stanowisk i komórek organizacyjnych.

 

Mając na uwadze znaczą ilość wprowadzanych zmian, a także kierując się zasadami techniki legislacyjnej proponuje się uchwalenie nowego dokumentu oraz uchylenie dotychczas obowiązującego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Wobec z powyższego wnioskuje się o uchwalenie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-09-2018 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 13-09-2018 13:35