Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXIII/153/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej: Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży (w ramach promowania aktywnych postaw obywatelskich

Uchwała Nr XXIII/153/ 2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2008


w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej: Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży (w ramach promowania aktywnych postaw obywatelskich).


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

Rada powiatu, uchwala co następuje:

                                             § 1.
Przyjmuje się zadanie z zakresu administracji rządowej: Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży (w ramach promowania aktywnych postaw obywatelskich).

                                            § 2.
Upoważnia się zarząd powiatu do zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie powierzenia zorganizowania zadania, o którym mowa w § 1, określającego w szczególności kwotę dotacji celowej, szczegółowe zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia.

                                            § 3.
Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                           § 4.
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

                                           § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                     UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 1 i 3 przewiduje możliwość zawierania przez powiat z organami administracji rządowej porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 8a cytowanej ustawy). Stosownie do art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, otrzymuje od tych organów dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień określają te porozumienia.
  W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu na realizację zadania publicznego otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży (w ramach promowania aktywnych postaw obywatelskich). Wykonawcą zadania będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. W związku z tym, iż zadanie to ma charakter zadania zleconego z zakresu administracji rządowej do jego realizacji niezbędne jest, w szczególności podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej przez radę powiatu i upoważnienia zarządu powiatu do zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie powierzenia zorganizowania zadania, określającego, m. in. kwotę dotacji, szczegółowe zasady i terminy jej przekazania oraz rozliczenia i podlegającego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:23