Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXIV/157/08 z dnia 2008-09-29 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008.

Uchwała nr XXIV/157/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 29 września 2008 r.o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)., Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                              § 1

W uchwale nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1, § 2, § 3 , § 4, § 6, § 8 oraz § 9 ust.2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2008 w wysokości 59.308.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody majątkowe w wysokości 3.037.277,00 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 56.271.243,00 zł.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.901.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 4.565.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 601.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
4) dotacje rozwojowa w wysokości 100.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2008, w wysokości 68.733.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki na zadania własne w wysokości 62.831.920,00 zł,
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.901.821,00 zł .
4. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:
1) na wydatki majątkowe kwotę 13.225.034,00 zł,
2) na wydatki bieżące kwotę 55.508.707,00 zł, w tym :
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35.084.248,00 zł,
b) na dotacje z budżetu - 2.047.458,00 zł,
c) na obsługę długu powiatu - 803.870,00 zł,
d) na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 184.000,00 zł,
e) na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.544.105,00 zł.

§ 2 ust. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.425.221,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w wysokości 8.600.000,00zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 825.221,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 11.137.721,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.712.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3 ust. 1. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4 W związku ze zmniejszeniem dochodów własnych powiatu rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 160.000 zł w celu pokrycia wydatków bieżących budżetu.

§ 6 Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie:
a) przychody - 1.500.000,00 zł
b) wydatki - 1.665.969,00 , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8 Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 8.600.000,00 zł.

§ 9 ust.2.Ustala się dotacje z budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
3. Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

                                            § 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pakalska 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:28