Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2007 r.

 

Uchwała nr 27/ 07
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 19 kwietnia 2007 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2007 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 - z późn. zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) oraz Uchwały Nr IV / 27 /2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007.


Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

                                              

§ 1Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2007 przeznacza się kwotę 112.987 zł.

                                              

§ 21. Wymienione w § 1. środki przeznacza się na:

1) dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych,
2) dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu ?Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 oraz wyposażenie bibliotek szkolnych?,
3) organizację szkoleń dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, a także innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych;
4) dofinansowanie:
a) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
b) szkolenia rad pedagogicznych,
c) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
d) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
e) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

2. Plan dofinansowania w roku 2007:

 

 

Dofinansowanie nauczycieli doradców metodycznych

Szkolenia kadry kierowniczej

 

 

Dofinansowanie szkół
i placówek

 

 

Ogółem

 

 

1

2

3

4

24.000 zł

11.000 zł

77.987 zł

112.987 zł


                                        

§ 31. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela w wysokości do 500 zł w semestrze.
2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane wynikające z planu doskonalenia nauczycieli szkoły lub placówki, a w szczególności:
1) filologia angielska,
2) filologia niemiecka,
3) informatyka,
4) matematyka,
5) inne wynikające z planu danej szkoły lub placówki.
3. Ustala się następujące formy kształcenia dla nauczycieli zdobywających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:
1) studia podyplomowe,
2) kursy kwalifikacyjne,
3) inne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w danej szkole lub placówce oświatowej.

                                       

§ 4Plan dofinansowania zadań dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych stanowi załącznik do uchwały.

                                      

§ 5Dyrektor szkoły lub placówki, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, bierze pod uwagę wieloletni plan rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                                      

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami.

                                      

§ 7Zobowiązuje się dyrektorów szkół/placówek do przygotowania projektu planu wydatków, do wysokości przyznanych środków, na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w celu dokonania korekty planu budżetu oraz niezwłocznego przekazania do Skarbnika Powiatu. 

                                     

§ 8Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 15-04-2009 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 23-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-06-2016 12:28