Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 317/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia28 kwietnia 2005r.w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji "LIWA" w Orkuszu stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego.

Uchwała Nr 317/05

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

  

 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji "LIWA" w Orkuszu stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 37 ust.1 Uchwały Nr 300/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27.01.2005r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym powiatu kwidzyńskiego stosownie do wniosku Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca im. ?Kwidzyniaków? przy ul. Warszawskiej 14 w Kwidzynie z dnia 3.02.2005 r. 

 

Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1

1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać dla Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej, Hufca im. ?Kwidzyniaków? przy ul. Warszawskiej 14 w Kwidzynie, ruchomości w postaci będących własnością Powiatu Kwidzyńskiego, składników majątku Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji ?LIWA? położonego we wsi Orkusz gm. Prabuty.

2. Wykaz składników majątkowych, o których mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wartość księgowa przekazywanego majątku wynosi: 118 417,16 zł wg zestawienia stanowiącego zał. nr 1 do uchwały. 

§ 2 

1. Przekazanie nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym.

2. Wszelkie koszty związane z nabyciem ponosi przejmujący. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE 

W dniu 3.02.2005r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca im. "Kwidzyniaków" przy ul. Warszawskiej 14 w Kwidzynie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z prośbą o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego obiekty i wyposażenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji ?LIWA?, położonego we wsi Orkusz gm. Prabuty na terenie wynajmowanym przez Powiat Kwidzyński od Nadleśnictwa Kwidzyn. Ośrodek położony jest na częściach działek nr 109/1 o pow. 0,67 ha, nr 110 o pow. 0,28 ha i nr 114/9  o pow. 3,09 ha, o łącznej powierzchni 4,04 ha stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kwidzyn zgodnie z mapą i wypisem z rejestru gruntów stanowiącymi załączniki 1 i 2 do uchwały. 

Na postawie umowy użyczenia z dnia 2.05.2002r. ośrodek użytkowany był przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystycznego Gmin "LIWA". Z uwagi na zły stan techniczny i wysokie koszty utrzymania z wniosku Stowarzyszenia umowę z dniem 31.01.2005r. rozwiązano. 

Związek Harcerstwa Polskiego zgodnie ze statutem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego jest stowarzyszeniem pożytku publicznego prowadzącym działalność wychowawczą dzieci i młodzieży a Komenda Hufca w Kwidzynie posiada odpowiednie pełnomocnictwo w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych. 

Celem przekazania jest realizacja przez Powiat zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji, kultury fizycznej, turystyki i promocji powiatu we współpracy ze stowarzyszeniem pożytku publicznego jakim jest ZHP poprzez udostępnienie ośrodka jako bazy biwakowo - obozowej z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, wychowanie, krajoznawstwo itp. zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, 8, 21 i 22 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 4 ust.1 i art.5 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873. z późn. zm.) i art. 2a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 11-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 20-04-2009 11:42