Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i Gimnazjum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie.

Uchwała Nr VII/51/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie wyłączenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i Gimnazjum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

 

  1. Z dniem 1 września 2011 r. wyłącza się Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z obecną siedzibą w Kwidzynie przy ul. Ogrodowej 6 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie z obecną siedzibą przy ul. Ogrodowej 6.

  2. Z dniem 1 września 2011 r. wyłącza się Gimnazjum dla Dorosłych w Kwidzynie z obecną siedzibą przy ul. Ogrodowej 6 z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie z obecną siedzibą przy ul. Ogrodowej 6.

§ 2.

Z dniem 1 września 2011 r. łączy się Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z obecną siedzibą w Kwidzynie przy ul. Ogrodowej 6 oraz Gimnazjum dla Dorosłych w Kwidzynie z obecną siedzibą przy ul. Ogrodowej 6 w zespół szkół pod nazwą Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie.

§ 3.

Zespołowi Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przekazuje się w zarząd część mienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie z obecną siedzibą przy ul. Ogrodowej 6.

§ 4.

 

  1. Akt założycielski Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

  2. Nadaje się Zespołowi Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu oraz podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Z kolei z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wynika, iż organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły
lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. Przy czym zgodnie z art. 5c wymienionej ustawy w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 62 ust. 5 wykonuje rada powiatu.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa wyżej, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Niniejsza uchwała dotyczy wyłączenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie z obecną siedzibą przy ul. Ogrodowej 6 i Gimnazjum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie z obecną siedzibą przy ul. Ogrodowej 6 oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie.

Wyłączenie Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz Gimnazjum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i utworzenie nowego Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, podyktowane jest planowaną częściową zmianą lokalizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Zespół ten częściowo przeniesiony zostanie do obiektu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Wyłączone szkoły gimnazjalne zostaną przeniesione docelowo do obiektu przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie i będą funkcjonowały w ramach utworzonego Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. Tymczasową siedzibą Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie będzie obiekt Gminy Miejskiej Kwidzyn - aktualnie zajmowany przez Gimnazjum nr 1 w Kwidzynie przy ul. Chopina 4. Rozwiązanie polegające na utworzeniu zespołu szkół gimnazjalnych usprawni zarządzanie i poprawi nadzór nad szkołami gimnazjalnymi w ramach jednego zespołu szkół gimnazjalnych.

Planowane działania wynikają również z przyjętej uchwałą Nr XLIV/273/ 2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego - strategii na lata 2010-2015. W Priorytecie 4. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowych, Zadanie 1. Racjonalizacja sieci szkół zaplanowano działania polegające m. in. na przeniesieniu ZSP 4 do obiektu ZST oraz wyodrębnienie ze struktury ZSP 4 i przeniesienie do odrębnego, nowego obiektu gimnazjum dla dorosłych - uczestników OHP.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. Ponadto akt założycielski został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

 

 

WOJEWODA POMORSKI - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Stwierdza się nieważność § 6 uchwały nr VII/51/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i Gimnazjum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie - w części obejmującej słowa "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Pomorskiego".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-05-2011 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-06-2011 11:28