Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: "Termomodernizacja budynku MOPS w Kwidzynie" (TRACI MOC UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2012 R.)

Uchwała nr XXVII/195/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 marca 2013r.

 

 

w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku MOPS w Kwidzynie”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, w wysokości 140 000 zł. ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych ) na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku MOPS w Kwidzynie”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXII/165/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń po żłobku na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci - termomodernizacja”

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

Miasto Kwidzyn wystąpiło do powiatu kwidzyńskiego, z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń po żłobku na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci - termomodernizacja.”

Uchwałą nr XXII/165/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2012r. przyznano Miastu Kwidzyn pomoc finansową w kwocie 298 000,00 zł. z budżetu powiatu na rok 2013, w formie dotacji celowej, na zadanie pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń po żłobku na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci - termomodernizacja”

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce w roku 2013 zostały zmniejszone dochody budżetu powiatu z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska. Kwota o którą zostaną zmniejszone dochody wyniesie ok. 775 000 zł.

Pismem z dnia 05 marca 2013r. Starosta Kwidzyński zwrócił się do Burmistrza Miasta Kwidzyna z prośbą o rozpatrzenie możliwości obniżenia kwoty przyznanej dotacji, w związku z obniżeniem dochodów budżetu powiatu.

Pismem z dnia 6 marca 2013r. Burmistrz Miasta Kwidzyna zgodził się o obniżenie kwoty dotacji występując jednocześnie o zmianę nazwy planowanego do realizacji zadania. W uzasadnieniu wniosku o zmianę nazwy zadania wskazano, że zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń po żłobku na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci - termomodernizacja.”, nie zostało ujęte do realizacji w budżecie Miasta Kwidzyna na rok 2013.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 27-03-2013 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 27-03-2013 10:55