Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 103/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Uchwała Nr 103/19
Zarządu Powiat u Kwidzyńskiego
z dnia 22 listopada 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego

 

na podstawie art. 26 i art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze. zm., w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),

 

Zarząd Powiatu kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W związku z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej określa się zadania publiczne przewidziane do zlecenia w 2019 roku oraz wysokość środków na zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Zadanie 1:  Prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją 1 dyżuru w zakresie mediacji;
 2. Zadanie 2:  Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 3. wysokość środków: na zadanie 1 – 62.040,00  zł, na zadanie 2 – 64.020,00 zł.


§ 2

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia wykonania zadania publicznego z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.        

§ 3

Termin składania ofert określa się do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00

§ 4

 1. Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Kwidzynie oraz zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 103/19
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 22 listopada 2019 r.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące  działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają łącznie warunki określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

I. Rodzaj zadania objętego konkursem

 

 1. ZADANIE PIERWSZE: PROWADZENIE PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W KWIDZYNIE ZE SPECJALIZACJĄ 1 DYŻURU W ZAKRESIE MEDIACJI
 1. adres lokalu: w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, zlokalizowanym w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b;
 2. godziny pracy punktu: w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00;
 3. informacje dotyczące lokalu: lokal wyposażony jest w podstawowe meble biurowe (zamykana szafa, biurko, krzesła), sprzęt komputerowy, drukarkę, zapewniony jest dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej. Na potrzeby przeprowadzania mediacji lokal będzie doposażony w stół oraz odpowiednią liczbę krzeseł;
 4. wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 62.040,00 zł, w tym: 60.060,00 zł (5.005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, bądź na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku określonym w art.11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz 1.980,00 zł na edukację prawną;
 5. informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym: w 2018 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego zlecił realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Stowarzyszeniu OVUM w Gdyni, przyznając dotację w łącznej wysokości 62.040,00 zł (60.060,00 zł oraz 1.980,00 zł na edukację prawną). W roku 2018 zadanie nie było realizowane.

 

 1. ZADANIE DRUGIE: PROWADZENIE PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KWIDZYNIE
 1. adres lokalu: w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, zlokalizowanym w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b;
 2. godziny pracy punktu: w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00;
 3. informacje dotyczące lokalu: lokal wyposażony jest w podstawowe meble biurowe (zamykana szafa, biurko, krzesła), sprzęt komputerowy, drukarkę, zapewniony jest dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej;
 4. wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 64.020,00 zł, w tym: 60.060,00 zł (5.005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3.960,00 zł na edukację prawną;
 5. informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym: w 2018 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego zlecił realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszeniu OVUM w Gdyni, przyznając dotację w wysokości  64.020,00 zł (60.060,00 zł oraz 3.960,00 zł na edukację prawną). W roku 2018 zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Tczewie, a kwota przyznanej dotacji wyniosła  60.725,88 zł.

 

II. Warunki realizacji zadania

 1. W każdym powierzonym punkcie zadanie musi być wykonane w całości w 2020 r., tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 2. Stosowanie do zapisów art. 4a ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w każdym powierzonym punkcie realizowane są zadania z zakresu mediacji w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy, a 1 dyżurowi tygodniowo w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przypisuje się specjalizację mediacji, co oznacza, że w dniach realizacji tego dyżuru dodatkowo prowadzona będzie przez osobę uprawnią mediacja w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 3. Organizacja będzie zobowiązana do wykonywania działań z zakresu edukacji prawnej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w wymiarze co najmniej 1 zadania w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i co najmniej 2 zadań w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej określa się, że preferowanym jednym z działań przypisanych do zadania 1 jest prowadzenie strony internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnemu poradnictwu obywatelskiemu i mediacji w powiecie kwidzyńskim. W trakcie roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanych przez organizację działań w zakresie edukacji prawnej, w zależności od rozpoznanych potrzeb, z wyłączeniem rezygnacji z prowadzenia strony internetowej.
 4. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Powiatu Kwidzyńskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Starosty Kwidzyńskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w dany rok.
 5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,  których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący punkt zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwanej dalej „Ustawą” i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu oraz umawiania wizyt osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
 7. Organizacja umożliwi udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 8. Oferent realizując zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty:

 

 1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego prowadzących działalność statutową w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 1b i/lub art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy.
 2. O powierzenie zadania 1.  „PROWADZENIE PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W KWIDZYNIE ZE SPECJALIZACJĄ 1 DYŻURU W ZAKRESIE MEDIACJI” może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 3. O powierzenie zadania 2.      „PROWADZENIE PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KWIDZYNIE” może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 4. W ofercie organizacja powinna przedstawić swoje propozycje działań w zakresie edukacji prawnej i związane z tym koszty w ramach przewidzianych na ten cel środków.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie sporządzonej w języku polskim i w formie papierowej oferty zgodnej ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Oferta dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).
 7. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:
 1. upoważnienie do działania w imieniu oferenta - jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem
  - w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w ramach jednego konkursu, dołącza komplet wymaganych załączników do każdej oferty;
 2. kopię statutu organizacji, w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty do kolejnej oferty w miejsce statutu należy dołączyć oświadczenie o dołączeniu statutu do innej oferty;
 3. potwierdzenie wpisu na listę wojewody, o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w zakresie właściwym do składanej oferty,
 4. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
 5. umowy zawarte z adwokatami, radcami prawnymi oraz innymi osobami, które  zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej są uprawnione do udzielania pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, prowadzenia mediacji wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji (organizacja zobowiązana jest do wskazania wyłącznie osób przewidzianych do pełnienia dyżurów w danym punkcie a nie wszystkich współpracujących z organizacją – inne osoby nie zostaną ujęte w zawieranej umowie),
 6. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej,
 7. zobowiązanie organizacji do zapewnienia możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,  których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824,
 8. w przypadku zadania 1 oferent ubiegający się o prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do oferty zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dokształcającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy.
 1. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 2. Wzoru formularza ofertowego nie należy modyfikować poprzez usuwanie z niego treści lub tabel. W sytuacji, gdyby któraś część co do treści lub tabeli formularza nie odpowiadała specyfice niniejszego konkursu, należy w tej części wpisać „nie dotyczy”.
 3. Dołączone załączniki powinny być oryginalne lub potwierdzone przez oferenta
  za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Oferta bez wymaganych załączników lub z załącznikami bez potwierdzenia za zgodność zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert

 

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji papierowej do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 - w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą oferenta oraz adnotacją ,,Konkurs ofert - prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją 1 dyżuru w zakresie mediacji” lub ,,Konkurs ofert - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej) w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do starostwa).
 2. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.
 3. Jedna organizacja składa odrębne oferty na każde z zadań.
 4. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne, po terminie, złożone przez podmiot nieuprawniony, niezgodne pod względem merytorycznym wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Oferty przesłane faksem lub złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które nie zostały podpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, przewyższające wnioskowaną kwotą dotacji środki przeznaczone na realizację danego zadania, nie będą rozpatrywane.
 7. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia niekompletnych ofert.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

  1.  

1. Zgodnie z Regulaminem Pracy Komisja Konkursowa:

 1. otwiera koperty z ofertami,
 2. ocenia oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) i niniejszym ogłoszeniu, posługując się kryteriami:
  1. złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje data wpływu),
  2. złożenie oferty przez uprawniony podmiot (wpis na listę wojewody, działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu),
  3. zgodność proponowanego zadania z zakresem konkursu - wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
  4. złożenie oferty na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
  5. wypełnienie formularza oferty w wymaganych polach,
  6. podpisanie oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
  7. uzupełnienie oferty o wymagane załączniki (do oferty dołączono wymagane w pkt III.7 ogłoszenia dokumenty);
  8. parafowanie poszczególnych stron oferty i załączników do oferty przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Brak zaparafowania jest podstawą do odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej.
 3. odrzuca oferty niespełniające warunków formalnych określone w wyżej wymienionej ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie,
 4. rozpatruje oferty, które spełniły warunki w ocenie formalnej i ocenia je pod względem merytorycznym.

2. Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej ofert przez Komisję Konkursową:

I.

Kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne*:

 

1

świadczenie pomocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego

10 pkt.

2

świadczenie pomocy prawnej przez osobę wymienioną w art. 11, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (dla nieodpłatnej pomocy prawnej)

lub

osobę wymienioną w art. 11, ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dla nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

5 pkt

II.

Realizacja edukacji prawnej:

 

3

Ilość proponowanych działań z zakresu edukacji prawnej powyżej minimum określonego w ogłoszeniu

+ 1 pkt za każde działanie powyżej minimum określonego w ogłoszeniu

4

Proponowane działania za zakresu edukacji prawnej (rodzaj działania, adresaci działania, prognozowany stosunek kosztów do liczby adresatów)

0-3 pkt.

5

Prowadzenie strony internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnemu poradnictwu obywatelskiemu i mediacji w powiecie kwidzyńskim

0-1 pkt

III.

Pozostałe:

 

6

Sposób organizacji umawiania wizyt osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

0-3 pkt.

7

Udział w realizacji zadania wolontariuszy wykonujących świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służących asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych

0-1 pkt.

RAZEM

min. 5 pkt.

*W przypadku złożenia ofert wykazujących osoby wymienione w pkt. I.1 i I.2 formularza ocena punktowa dokonywana jest wg wzoru:

(liczba wykonawców w pkt I.1 x10) + (liczba wykonawców w pkt I.2 x5): łączna liczba osób, przy udziale których realizowane będzie  zadanie = wynik oceny 

  1. Komisja wskaże oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie przyjmie żadnej z ofert w przypadku braku właściwej ilości punktów wskazanych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej.
  2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie od godz. 12.00 i 16 grudnia 2019 r. od godz. 9.00.
  3. W przypadku, gdy  w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, punkt ten przeznacza się na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Realizacja tego zadania zostanie powierzona organizacji, która przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, pod warunkiem złożenia wraz z ofertą deklaracji o możliwości obsługi drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z zachowaniem miejsca, godzin pracy, minimalnej ilości zadań z zakresu edukacji prawnej i wysokości dotacji określonych w pkt I ppkt 1 i pkt I ppkt. 2 niniejszego ogłoszenia. W przypadku niezłożenia stosownej deklaracji, realizacja tego zadania będzie powierzona organizacji, której oferta na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej została oceniona na drugim lub kolejnych miejscach.
  4. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 

    1. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie protokołu Komisji Konkursowej, sporządzonego zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej.
    2. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, następnego dnia po akceptacji przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.
    3. W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.
    4. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie do dnia 31 grudnia 2019 r. umowy z zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
    5. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.
    6. Podmiot po zakończeniu I półrocza 2020 r. oraz po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania częściowego i odpowiednio sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w wersji papierowej, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie 30 lipca 2020 r. oraz 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
    7. Sprawozdaniach dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Dany wydatek finansowy uznaje się za zgodny z kosztorysem, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie/zmniejszenie o więcej niż 10% oraz nie nastąpiła zmiana zakresu realizacji zadania.
    8. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania końcowego.
    9. W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 29b, tel. 55 646 50 16, e-mail: promocja@powiatkwidzynski.pl
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l45ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Kwidzyński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2020 r.

Złożenie oferty w ramach ogłaszanego konkursu ofert jest jednoznaczne z akceptacją klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego

 

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane osobowe jest Starosta Kwidzyński, z siedzibą w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B. Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom poza osobami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm), oraz z godnie z zapisami art. 4 ust. 5 ww. ustawy będą przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dane osobowe zostały udostępnione.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 4 ust. 2   ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm).
 3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania ww. danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Nie przysługuje Pani/Panu komisji prawo do:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata/członka komisji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto, Administrator informuje, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 22-11-2019 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 22-11-2019 11:51