Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Vademecum wyborcy oraz informacje o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym

Vademecum wyborcy oraz informacje o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym

Referendum powiatowe, w którym mieszkańcy odpowiedzą na pytanie "Czy jesteś za utrzymaniem samorządowej kontroli nad szpitalem powiatowym poprzez pozostawienie co najmniej 51% udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w "Zdrowie" sp. z o.o.?" zostanie przeprowadzone w dniu 12 sierpnia 2012 roku. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalach wyborczych określonych w obwieszczeniach wójtów i burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu kwidzyńskiego o obowiązujących numerach i granicach obwodów głosowania.

  1. Prawo wybierania
  2. Sprawdzenie spisu wyborców
  3. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.
  4. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
  5. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
  6. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  7. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
  8. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

1. Prawo wybierania w poszczególnych miastach i gminach mają:

Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat (art. 10 Kodeksu wyborczego), nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu ani pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i są wpisani do stałego rejestru wyborców w mieście/gminie. Do rejestru wyborców z urzędu są wpisywani wyborcy mający zameldowanie na pobyt stały na terenie danego miasta/gminy. Z rejestru wyborców są wykreślani wyborcy, którzy wpisali się na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborcy pozbawieni prawa wybierania.

2. Sprawdzenie spisu wyborców

Między 21 a 8 dniem przed dniem głosowania tj. od 22 lipca do 4 sierpnia 2012 r. każdy wyborca może sprawdzić we właściwym do swojego miejsca zameldowania urzędzie miasta lub urzędzie gminy czy został uwzględniony w spisie wyborców (art. 36 Kodeksu wyborczego). Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana pisemnie.

wniosek – zał. nr 1

 

3. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców miasta/gminy (posiadający zameldowanie na pobyt stały w danym mieście/gminie albo wpisany do rejestru na swój wniosek), po podaniu nazwiska i imienia oraz adresu stałego zamieszkania, ma prawo do uzyskania informacji o:

-

właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

-

lokalach obwodowych komisji do spraw referendum przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

-

warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania,
w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-

terminie przeprowadzenia referendum oraz godzinach głosowania,

-

warunkach oraz formach głosowania.

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje te, są także przekazywane przez wójta/burmistrza wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

4. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) może głosować korespondencyjnie (art. 61a Kodeksu wyborczego). Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów tj. 22 lipca 2012 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danym mieście/gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenia są przyjmowane w we właściwych urzędach miast i gmin.

 wniosek - zał. nr 2

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z właściwego urzędu miasta/gminy pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów tj. 5 sierpnia2012 r.

Pakiet może być przesłany wyborcy za pośrednictwem poczty jako przesyłka polecona.

W skład pakietu referendalnego wchodzą:

1)

koperta zwrotna;

2)

karta do głosowania;

3)

koperta na kartę do głosowania;

4)

instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5)

nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał
jej przesłania;

6)

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu kart do głosowania wkłada je do koperty na karty do głosowania, kopertę zakleja, a następnie wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca może także w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji do spraw referendum w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

 

5. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania (art. 54 Kodeksu wyborczego).

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tym samym mieście/gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez inny urząd miasta/gminy z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się w 3 egzemplarzach po jednym dla wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, pełnomocnika i właściwego urzędu miasta/gminy.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed burmistrzem miasta/wójtem gminy lub przed innym pracownikiem właściwego urzędu miasta/gminy upoważnionym przez wójta/burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza/wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

 wniosek – zał. nr 3

 

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 sierpnia 2012 r. we właściwym urzędzie miasta/gminy.

Do wniosku należy dołączyć:

-

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

-

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie

będzie miał ukończonych 75 lat,

-

kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 sierpnia 2012 r., stosownego oświadczenia wójtowi/burmistrzowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

wniosek na przyjęcie aktu pełnomocnictwa – zał. nr 4

 

6. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Wniosek składa się w we właściwym do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 lipca 2012 r. Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacje o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały podane do wiadomości publicznej w obwieszczeniach wójtów/burmistrzów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

wniosek – zał. nr 5

 

7. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony we właściwym do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 lipca 2012 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

wniosek – zał. nr 6

 

8. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy.

Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 20-07-2012 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Wiśniewska 20-07-2012 15:13