Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego

Realizacja zadań w zakresie planowania strategicznego w powiecie kwidzyńskim rozpoczęła się w 1999 r. Głównym dokumentem jest Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego – opracowanie powstałe na podstawie dokumentów : Bilans Otwarcia – luty 1999 r. Kierunki promocji i rozwoju powiatu kwidzyńskiego – strategia działania – maj 1999 r. oraz opracowania pt. Misja strategii rozwoju powiatu kwidzyńskiego - (materiał roboczy), a także warsztatów strategicznych oraz debaty strategicznej z udziałem szerokiej reprezentacji środowisk samorządowych, biznesowych i społecznych powiatu kwidzyńskiego. Proces uspołecznienia budowy strategii został oparty na metodzie aktywnego planowania strategicznego, zwanego także planowaniem partnerskim, z udziałem mieszkańców powiatu reprezentujących różne grupy społeczno-zawodowe.
  Strategia została przyjęta przez Radę Powiatu w Kwidzynie w kwietniu 2000 r. Dokument ten pełni rolę schematu integrującego działania uczestników życia gospodarczego i społecznego, przy jak największym udziale mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, do których adresowane jest to opracowanie.

  Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wdrażania strategii w dalszej kolejności opracowane zostały programy operacyjne, które uszczegóławiają poszczególne cele, działania zawarte w strategii. Z realizacji programów składane są okresowe raporty będące podstawą oceny funkcjonowania danego programu, a w konsekwencji również i samej strategii. Rada Powiatu w Kwidzynie co roku na sesji absolutoryjnej dokonuje oceny realizacji strategii.

  W marcu 2002 r. odbyła sie debata strategiczna, której celem była aktualizacja zapisów dokumentu. W debacie uczestniczyła szeroka reprezentacja środowiska społeczno - gospodarczego powiatu, przy udziale przedstawiciela Centrum Badań Regionalnych w Warszawie. Podczas debaty przedstawiono stan realizacji Strategii, od jej uchwalenia, w poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego powiatu, a następnie zaproponowano zmiany w w/w dziedzinach. Propozycje te były podstawą dla Rady Powiatu do wprowadzenia zmian do dokumentu, który nabrał aktualniejszego kształtu.

  W drugim półroczu 2003 r. przystąpiono do prac, które miały na celu ponowne wprowadzenie zmian do Strategii. Prowadzone prace były konsekwencją zbliżającego się terminu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz związaną z tym faktem koniecznością ponownej aktualizacji dokumentu. Wypracowana propozycja zmian była podstawą do przeprowadzenia debaty publicznej w listopadzie 2003 r. W debacie uczestniczyła szeroka reprezentacja przedstawicieli życia społeczno - gospodarczego powiatu kwidzyńskiego. Propozycja zmian została zaakceptowana przez Radę Powiatu w Kwidzynie w grudniu 2003 r.

  Kolejne zmiany po społecznej konsultacji zostały wprowadzone przez Radę Powiatu w czerwcu 2004 r.

  Prace nad następną aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego rozpoczęto w marcu 2005 od opracowania harmonogramu. Starosta Kwidzyński powołał Zarządzeniem zespół roboczy ds. opracowania wstępnego projektu aktualizacji zapisów Strategii. Zgodnie z harmonogramem ogłoszono konsultacje społeczne w zakresie propozycji zmian do dokumentu. Zespół roboczy przygotował wstępny projekt zaktualizowanej Strategii we wrześniu 2005. Główne zmiany dotyczyły : stanu obecnego, analizy SWOT, priorytetów, celów strategicznych, kierunków działania oraz wdrażania i monitoringu. Materiał został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w Kwidzynie i skierowany na debatę publiczną, która odbyła się w październiku 2005 r. W debacie uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządów gminnych, samorządu powiatu kwidzyńskiego, jak również przedstawiciele podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie, samorządu studenckiego WSZ w Kwidzynie oraz Młodzieżowej Rady Miasta w Kwidzynie. Po zakończeniu konsultacji społecznych przedstawiono proponowane zmiany Zarządowi Powiatu, jak również zorganizowano spotkanie podsumowujące proces aktualizacji. W wyniku tych prac powstał projekt zaktualizowanej Strategii, który po akceptacji przez Zarząd Powiatu, skierowany został na posiedzenia Komisji Rady Powiatu. Komisje zaakceptowały zmiany, które ostatecznie przyjęła Rada Powiatu w grudniu 2005 r.

  Kolejny proces konsultacji społecznych w zakresie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego rozpoczął się w styczniu 2009 roku. Konsultacje trwały do 24.11.2009 r. do debaty strategicznej – w czasie trwania tego okresu, każdy mógł przedstawić konkretne propozycje. W czasie debaty usystematyzowano i przedstawiono dotychczas zgłoszone propozycje zmian, jak również istniała możliwość zgłoszenia nowych propozycji. Zakres zmian dotyczył aktualizacji poszczególnych części dokumentu, tj. stan obecny, analiza SWOT, priorytety, cele strategiczne, kierunki działania oraz wdrażanie i monitoring strategii. Powyższe zmiany wprowadzane okresowo mają na celu dostosowanie Strategii do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu kwidzyńskiego. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu i Komisje Rady Powiatu. W dniu 14.12.2009 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

  W 2013 roku rozpoczęły się prace związane z następną aktualizacją dokumentu. Konsultacje społeczne trwały od dnia 20.09.2013 do dnia 20.11.2013 r. Zakres zmian tym razem dotyczył aktualizacji poszczególnych części Strategii : stan obecny, priorytety, cele strategiczne, kierunki działania oraz wdrażanie i monitoring. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu i Komisje Rady Powiatu. W dniu 31.03.2014 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

Następny proces aktualizacji został przeprowadzony w 2018 r. W ramach konsultacji społecznych m.in. zorganizowano w dniu 4 lipca 2018 r. debatę publiczną w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym w Górkach.

Zakres zmian Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego tym razem dotyczył aktualizacji poszczególnych części dokumentu, tj. ogólna charakterystyka powiatu, diagnoza społeczno-gospodarcza (nowe ujęcie oraz uaktualnienie danych), analiza SWOT (przywrócenie i wprowadzenie w dokumencie), misja, plan strategiczny zawierający : priorytety, cele strategiczne, kierunki działania, wskaźniki realizacji celów strategicznych oraz wdrażanie i monitorowanie. Zmiany dotyczyły m.in.: wprowadzenia w obszarze Infrastruktura tematu transportu publicznego – cel strategiczny : Efektywny zintegrowany transport publiczny oraz wprowadzenia zadania dotyczącego cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także włączenia do obszaru Gospodarka spraw dotyczących wspierania przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz edukacji ekologicznej mieszkańców. W dniu 27.08.2018 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 18-11-2008 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 11-10-2018 13:47