Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Przedmiot działania i kompetencje

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 

 1. edukacji publicznej;

 2. promocji i ochrony zdrowia;

 3. pomocy społecznej (wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej);

 4. polityki prorodzinnej;

 5. wspierania osób niepełnosprawnych;

 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych;

 7. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 8. kultury fizycznej i turystyki;

 9. geodezji, kartografii i katastru;

 10. gospodarki nieruchomościami;

 11. administracji architektoniczno-budowlanej;

 12. gospodarki wodnej;

 13. ochrony środowiska i przyrody;

 14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

 16. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

 17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

 18. ochrony praw konsumenta;

 19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

 20. obronności;

 21. promocji powiatu;

 22. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);

 23. działalności w zakresie telekomunikacji.

 24. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 25. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

 26. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

 27. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

 28. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 18-11-2008 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pakalska 27-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 18-10-2018 12:27