Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Klauzula informacyjna.

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe  w  Starostwie Powiatowym w Kwidzynie jest: Starosta Kwidzyński z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: sekretariat@powiatkwidzynski.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl
 3. Do zadań Administratora należy wykonywanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w Ustawie z dnia 05.06.1998 o samorządzie powiatowym a także zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3.
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym odbiorcom: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. (np. upoważnionym pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, Przewodniczącemu i radnym Rady Powiatu Kwidzyńskiego, osobom uczestniczącym w posiedzeniach komisji, sądom, organom policji, administracji skarbowej, itp.), a także podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez odpowiednie przepisy prawa lub regulamin funkcjonujący u Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@powiatkwidzynski.pl lub IOD@powiatkwidzynski.pl
 2. Ma też Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00 - 193 Warszawa

 1. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

Jest to klauzula ogólna. Klauzula szczegółowa, stosowna do celu przetwarzania w Pana/Pani sprawie zostanie przekazana w dalszej korespondencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 21-05-2018 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 16-12-2021 12:47