Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Starosta Kwidzyński informuje, że od dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Rejestr stanowi integralną część Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. Wzory formularzy rejestrowych zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizującego i formularza o wykreślenie z rejestru (Dz. U. z 2018 r., poz. 2458). Wpisowi do rejestru na wniosek z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podlegają zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy m.in.:

 • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 • transportujący odpady,
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 • wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru (w tym posiadający aktualne zezwolenia Starosty Kwidzyńskiego na transport odpadów), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056) - jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

Nie podlegają wpisowi do rejestru:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów, wydane przez Starostę Kwidzyńskiego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru ), lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Szczegółowe informacje, w tym pełen wykaz przedsiębiorców, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku na stronie  https://bip.pomorskie.eu/m,136,rejestr.html

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl/web/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 14-03-2018 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 07-06-2018 12:52