Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: "Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

 

Zał. nr 1 do Instrukcji wydatkowania środków

publicznych z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego

na zamówienia nie objęte ustawą Prawo

zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt. 8.

 

Nr Sprawy: SO.III.273.10.2015

 

WEDŁUG ROZDZIELNIKA/DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ*

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU*

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę o z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b

www.powiatkwidzynski.pl

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego

(wydział merytoryczny)

tel. (055) 646 5031, fax (055) 646 1040

e-mail: transport@powiatkwidzynski.pl

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę polegającą na:

„Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

 

Rodzaj zamówienia: usługa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wybór jednostki do świadczenia na terenie powiatu kwidzyńskiego na okres 3 lat, usług usuwania pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania i parkowania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tj.:

- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

- nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

- przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,

- sytuacjach kiedy nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób w przypadku gdy:

a) kierowała nim osoba  :

     - znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

     -  nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

b) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowemu, powoduje uszkodzenia drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,

c) gdy utrudnia prowadzenia akcji ratowniczej.

 

1. Zadanie nr 1 - Usługa holowania usuwanych z drogi pojazdów .

1.1 Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usługi transportowej obejmuje:

1) przyjęcie zlecenia od uprawnionego podmiotu przyjazdu pojazdu holującego,

2) dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu z miejsca przebywania pojazdu w czasie nie dłuższym 30 min. max. 1km /1,5 min.

3) przygotowanie pojazdu lub pojazdów i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu),

4) załadunek pojazdu na zestaw holujący lub holowanie pojazdu,

5) po załadunku pojazdu uprzątnięcie terenu z elementów pojazdu, neutralizację i usunięcie rozlanych płynów eksploatacyjnych pojazdu, itp.,

6) dojazd z pojazdem transportowanym na wyznaczony parking strzeżony,

7) rozładunek pojazdu transportowanego na wyznaczonym parkingu strzeżonym.

 

1.2. Do holowania pojazdów winien być wykorzystany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie powiatu kwidzyńskiego w możliwie najkrótszym czasie.

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem , w szczególności do ewidencji usuniętych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących ilości, rodzaju usuniętych pojazdów.

1.4. Wykonawca jest zobowiązany na okres trwania umowy do ubezpieczenia działalności gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi związanych z realizacją usług objętych zamówieniem oraz od odpowiedzialności cywilnej.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.6. W/w usługi świadczone będą całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

 

2. Zadanie nr 2 - Usługa przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym.

2.1. Zakres podstawowych czynności w skład usługi wchodzi:

1) przyjęcie holowanego pojazdu na parking strzeżony,

2) przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym,

3) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu aby nie uległy zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów,

4) wydanie pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Zastrzega się jednak, że do wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru może dojść jedynie wówczas, gdy przedłożono wykonawcy:

a) zezwolenie na odbiór pojazdu przez uprawniony podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - o ile było wymagane,

b) dowód uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu.

 

2.2. Parkowanie pojazdów winno odbywać się na będącym w dyspozycji Wykonawcy parkingu strzeżonym znajdującym się na terenie powiatu kwidzyńskiego.

2.3. Ogólne warunki przewidziane dla parkingu strzeżonego: nieruchomość utwardzona, trwale ogrodzona, oświetlona, dozorowana przez całą dobę, wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, zamykana w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, której to parametry i wyposażenie umożliwiać będą przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych na mocy art. 130 a ust. 1 i 2 cyt. Ustawy z dróg powiatu kwidzyńskiego pojazdów tj. rowerów, motorowerów, motocykli, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

2.4.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych  i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących ilości, rodzaju i czasu przechowywanych pojazdów.

2.5. Wykonawca jest zobowiązany na okres trwania umowy do ubezpieczenia parkingu z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z przechowywaniem pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie.

2.7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

2.8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym o przechowywaniu pojazdu na parkingu.

2.9. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu.

2.10. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie odebrany (jeśli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia) i nastąpi orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyliczone koszty za przechowywanie pojazdu wg cen jednostkowych określonych w ofercie.

2.11. W/w usługi świadczone będą całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9, 50.11.81.10-9.

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia - od dnia 01.06.2015 r. do 31.05.2017 r.

 

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, pok. nr 12 lub telefonicznie pod numerem tel. 55 646 50 31.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Bogdan Dubik,

tel. 55646 5031, tel. kom. 607 587 334.

 

4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

4.1. Zadanie nr 1:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

a) Wykonawca posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 ze zmianami.).

2) posiadania albo dysponowania sprzętem umożliwiającym świadczenie usług holowniczo-transportowych t.j.:oznakowanym i odpowiednio wyposażonym pojazdem przeznaczonym do usuwania pojazdów odpowiednio o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, powyżej 3,5 tony do 12 ton i powyżej 12 ton. Wymaga się wyposażenia pojazdów zgodnie z § 38 Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich nie zbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 951 późn. zm.). Pojazd do usuwania innych pojazdów z drogi powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powodujący oślepienia innych uczestników ruchów. Pojazd pomocy drogowej powinien posiadać również kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej lub oznaczone pasem wyróżniającym barwy żółtej, nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów. Pojazd powinien być oznakowany nazwą i adresem firmy oraz numerem telefonu kontaktowego.

3) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej:

a) Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

 

4.2. Zadanie nr 2:

1) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2) dysponowania odpowiednią infrastrukturą techniczną tj. parkingiem strzeżonym na terenie powiatu kwidzyńskiego, który winien spełniać następujące wymagania:

a) teren parkingu o utwardzonej nawierzchni, oświetlony, trwale ogrodzony płotem o wysokości co najmniej 1,5 m,

b) który posiada wydzielone miejsce do przechowywania pojazdu z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych,

c) który posiada zabudowane miejsce do celów oględzin,

d) który posiada wydzielone miejsca zadaszone do przechowywania pojazdów powypadkowych, rowerów, motorowerów i motocykli ( wiata, garaż, itp.),

e) Ilość miejsc parkingowych:
- 15 dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym 5 zadaszonych,
- 5 dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 12 ton,
- 3 dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton,

f) zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wejście osób trzecich, wjazd i wyjazd środków transportu bez zezwolenia osoby dozorującej,

g) posiadającym zorganizowaną całodobową łączność telefoniczną,

h) zapewnioną całodobową ochronę parkingu poprzez osobę dozorującą lub całodobowy monitoring

3) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej:

a) Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

 

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, na podstawie kryterium „spełnia / nie spełnia”.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

5.1. Zadanie nr 1

1) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej;

2) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia licencji na drogowy transport rzeczy oraz na zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne - zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.);

4) wykaz sprzętu (załącznik nr 2 do formularza ofertowego) tj. dysponowanie co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, jednym pojazdem przystosowanym do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t. do 12 t oraz jednym pojazdem przystosowanym do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

5) opinia Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy Wykonawcy z Policją.

5.2. Zadanie nr 2

1) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej;

2) wykaz nieruchomości niezbędnych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do formularza ofertowego) tj. dysponowanie na terenie powiatu kwidzyńskiego co najmniej parkingiem strzeżonym, ogrodzonym, oświetlonym, o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w pkt. 3) I.,

3) dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nieruchomościami, o których mowa pkt. 3 lit. a i b.

4) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

 

6. Zawartość oferty.

Dla ważności oferty cenowej musi zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę formularz oferty na załączonym druku (załącznik nr 1),

b) dokumenty, o których mowa w:

- pkt. 5.1. w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1

- pkt. 5.2. w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto;

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

 

8. Przy wyborze wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium:

Najniższej ceny.

 

9. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.

 

10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -„formularzu oferty” wraz załącznikami

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 15.05.2015 r. , do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b sekretariat - pok. Nr 212 osobiście lub pocztą na adres zamawiającego,

-  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis: Oferta na wykonanie: Usuwanie pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2015 r. o godz. 12.05. w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 111.

 

12. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.powiatkwidzynski.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

14. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

- w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.

- umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

 

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz załącznikami:

1) Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - formularz cenowy;

2) Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - wykaz sprzętu;

3) Załącznik nr 3 do formularza ofertowego - wykaz niezbędnych nieruchomości do realizacji zamówienia

2. Załącznik nr 2 - wzór umowy - Zadanie nr 1

3. Załącznik nr 3- wzór umowy - Zadanie nr 2

 

 

..................................................

parafa osoby przygotowującej

 

 

 

Kwidzyn, dnia 04.05.2015 r.                                                                    ………………………………….

                                                                                                                   podpis upoważnionego

                                                                                                             przedstawiciela zamawiającego

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2. załącznik nr 2 - wzór umowy - holowanie

3. załącznik nr 3 - wzór umowy - przechowywanie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-05-2015 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 06-05-2015 11:59