Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Informacja w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

Uchwała Nr 231/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 4 kwietnia  2017 r.

 

w sprawie opracowania informacji w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Opracowuje się informację w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Informację, o której mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się członkowi zarządu wg kompetencji.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

W związku z niepodjęciem przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego uchwały, o której mowa w art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60), organ wykonawczy powiatu zobowiązany jest, zgodnie z art. 218 ust. 2 przedmiotowej ustawy, do opracowania i podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawo-wych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.

 

Załącznik do uchwały nr 231/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

Informacja w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych,

jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa

 

1) Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Lp.

Nazwa szkoły

Nazwa jednostki organizacyjnej,
w skład której wchodzi szkoła

Adres siedziby

Organ prowadzący

Zmiany w sieci szkół następujące

z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r.

Trzyletnie licea ogólnokształcące

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie im. dra Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

ul. Konarskiego 12

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

 1.  

II Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

ul. Słoneczna 2

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

 1.  

Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

ul. Słoneczna 2

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

Trzyletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych

 1.  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

ul. Konarskiego 12

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

 1.  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prabutach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

ul. Szkolna 4

82-550 Prabuty

Powiat Kwidzyński

 

Czteroletnie technika

 1.  

Technikum nr 1 w Kwidzynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

ul. Słowiańska 17

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

 1.  

Technikum nr 2 w Kwidzynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

ul. Katedralna 5

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

 1.  

Technikum nr 3 w Kwidzynie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

ul. Staszica 25

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

 1.  

Technikum w Prabutach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

ul. Szkolna 4

82-550 Prabuty

Powiat Kwidzyński

 

Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Kwidzynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

ul. Słowiańska 17

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

w Kwidzynie (aktualnie nie ma uczniów)

staje się trzyletnią branżową szkołą I stopnia

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie

 

(prowadząca klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Kwidzynie)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

ul. Katedralna 5

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

w Kwidzynie staje się trzyletnią branżową szkołą I stopnia, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

 

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie

 

(prowadząca klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kwidzynie )

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

ul. Staszica 25

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

w Kwidzynie staje się trzyletnią branżową szkołą I stopnia, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

 

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach

 

(prowadząca klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Prabutach) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

ul. Szkolna 4

82-550 Prabuty

Powiat Kwidzyński

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Prabutach staje się trzyletnią branżową szkołą I stopnia, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

 

Szkoły policealne

 1.  

Szkoła Policealna nr 1 w Kwidzynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

ul. Słowiańska 17

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Przekształcenie w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

 1.  

Szkoła Policealna nr 2 w Kwidzynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Kwidzynie

ul. Katedralna 5

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 1.  

Szkoła Policealna nr 3 w Kwidzynie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

ul. Staszica 25

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Szkoły policealne dla dorosłych

 1.  

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Kwidzynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

ul. Słowiańska 17

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Przekształcenie w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

 1.  

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 w Kwidzynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

ul. Katedralna 5

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 1.  

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 4

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

ul. Staszica 25

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

 

 

2) Szkoły specjalne

 

 1.  

Nazwa szkoły

Nazwa jednostki organizacyjnej,
w skład której wchodzi szkoła

Adres siedziby

Organ prowadzący

Zmiany w sieci szkół następujące

z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r.

Ośmioletnie szkoły podstawowe

 1.  

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

Barcice 66

82-420 Ryjewo

Powiat Kwidzyński

6-letnia szkoła podstawowa specjalna staje się 8-letnią szkołą podstawową specjalną

 1.  

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

ul. Moniuszki 5

82-500 Kwidzyn

Samorząd Województwa Pomorskiego

 Gimnazja

 1.  

Gimnazjum Specjalne nr 4

 

(klasy II - III)

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

ul. Ogrodowa 2

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Wygaszanie gimnazjum specjalnego – nie będzie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018,

a w latach następnych wygaszane będą kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum

(zakończenia działalności gimnazjum specjalnego z dniem 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z art. 127 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 1.  

Gimnazjum Specjalne Nr 5
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

(klasy II-III)

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

ul. Moniuszki 5

82-500 Kwidzyn

Samorząd Województwa Pomorskiego

Trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

 1.  

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

ul. Ogrodowa 2

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Przekształcenie w trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia

 1.  

Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Kwidzynie

 

(prowadząca klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Kwidzynie)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

ul. Katedralna 5

82-500 Kwidzyn

Powiat Kwidzyński

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

nr 7 w Kwidzynie staje się trzyletnią branżową szkołą I stopnia specjalną,

w której będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej

 

 1.  

Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

(prowadząca klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 6 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie
z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

ul. Moniuszki 5

82-500 Kwidzyn

Samorząd Województwa Pomorskiego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

nr 6 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka

w Kwidzynie dla uczniów niedostosowanych społecznie

oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim staje się

trzyletnią branżową szkołą I stopnia specjalną dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 21-04-2017 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 21-04-2017 08:44