Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XX/126/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia Sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego oraz jego wystawiania.

 

Uchwała Nr XX / 126 / 2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie ustanowienia Sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego oraz jego wystawiania.

Na podstawie art. 4 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.)

Rada powiatu, uchwala co następuje:

§ 1

Ustanawia się Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego, którego opis zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

O wystawieniu Sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego każdorazowo podejmuje decyzję przewodniczący rady.

§ 3

Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego jest prezentowany przez trzyosobowy poczet sztandarowy - chorążego i dwóch przybocznych.

§ 4

Rada upoważnia zarząd powiatu do powołania pocztu sztandarowego.

§ 5

Sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego jest przechowywany w sali posiedzeń komisji rady powiatu w gablocie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX /126 /2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 marca 2004 r.

 

Opis Sztandaru

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

Sztandar ma postać kwadratowego płata materiału składającego się z awersu i rewersu, czyli płata prawego (głównego) i lewego przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą przedstawiającego orła w koronie. Poniżej głowicy znajduje się szarfa z kokardami.

I.                   Płat prawy (główny) jest w kolorze czerwonym wykończony złotą bordiurą i frędzlą, zawiera w części centralnej godło powiatu kwidzyńskiego okolone białą wstęgą z błękitnym napisem majuskułowym u góry RADA POWIATU u dołu KWIDZYŃSKIEGO. Z boku godła, w załamaniach wstęgi są herby z lewej Kwidzyna, z prawej Prabut. Projekt kolorowy na odrębnym arkuszu Nr 1.

II.                Płat lewy w kolorze białym wykończony jest złotą bordiurą i frędzlą. W części centralnej na czerwonym tle – biały znak Rodła okolony złotą wstęgą z błękitnym napisem majuskułowym u góry POMEZANIA u dołu POWIŚLE. W narożnikach umieszczono w kolejności alfabetycznej cztery herby gmin: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki. Projekt kolorowy na odrębnym arkuszu Nr 2.

III.             Drzewiec sztandaru dwudzielny wykonany z drewna lakierowany bezbarwnie, w górnej części godło Polski – orzeł w koronie. Godło jest przestrzenne  obustronnie polerowane. W górnej części drzewca rozmieszczone są regularnie tzw. „gwoździe” będące tarczami herbowymi z grawerunkiem nazwisk fundatorów sztandaru.

IV.             Szarfa i kokarda wykonana dwustronnie w kolorach żółto – czerwonym, góra kolor – żółty, dół kolor – czerwony, nawiązująca do barw herbu i flagi powiatu kwidzyńskiego.

V.                Szarfa dla pocztu sztandarowego – wykonana w dwóch kolorach żółtym i czerwonym góra kolor – żółty, dół kolor – czerwony. Szarfa w miejscu nałożenia spięta owalnym elementem ozdobnym w kolorze żółto – czerwonym.


 Uzasadnienie:

I

W historycznej symbolice zarówno związków samorządowych czy organizacji najważniejsze miejsce zajmował zawsze herb, czyli graficzny znak zwany godłem charakterystyczny dla konkretnego terytorium czy organizacji, ujęty w tarczy.

Do końca XIX wieku w zakresie symboliki drugie miejsce zajmowały chorągwie i sztandary, biorące swój rodowód z organizacji wojskowej dawnych społeczności. Chorągiew, czyli płat materii swoim czołem (frontem) na stałe osadzony za pomocą poziomego drążka do pionowego drzewca, używana była początkowo jako znak wojskowo-rozpoznawczy przez władców i rycerstwo, od mniej więcej XIII/XIV wieku przez miasta, korporacje kościelne czy miejskie, aż stała się synonimem wszelkich znaków używanych na lądzie. Chorągiew mogła mieć kilka egzemplarzy. W wyniku reform wojskowych XVII/XVIII wieku z chorągwi wojskowych wydzielił się sztandar, zwany tak od czeskiego słowa „štandára”. O ile nazwę „chorągiew” pozostawiono dla dalszego użytku wojsk pieszych, o tyle sztandar w chwili swego powstania przeznaczony był do używania przez kawalerię. Od czasów napoleońskich sztandar oznaczać zaczął wszystkie chorągwie, zarówno jazdy jak i piechoty i w takim znaczeniu pozostaje w wojsku do dnia dzisiejszego. Przyjęto jednak zwyczajowo uważać, że sztandar piechoty miał boki o długości metra, sztandar zaś jazdy o 65 centymetrach. Przez analogię do organizacji wojskowej sztandarem z czasem (od przełomu XIX/XX wieku) zaczęto nazywać chorągwie innych organizacji politycznych, społecznych i samorządowych a także instytucji (np. szkół, zakładów pracy). W tym wypadku nie istnieją prawne normy określające wielkość sztandaru, z reguły przyjmuje się jednak odwołanie do sztandaru piechoty, a więc o metrowej długości boków.

Cechą charakterystyczną sztandaru jest to, iż w odróżnieniu od chorągwi, flag czy bander istnieje tylko w jednym egzemplarzu, a złożony jest z dwóch zszytych z sobą, ale różnie zdobionych płatów, obszytych z reguły frędzlami i na stałe przymocowany do drzewca z reguły ozdobionego gwoździami. Drzewce sztandaru zakończone jest zazwyczaj głowicą z motywem państwowego godła, krzyża, czy innej figury heraldycznej, u nasady głowicy wiązane są szarfy, wstęgi, ewentualnie sznury z tzw. chwastami. Szarfa stanowi pas tkaniny o barwach albo herbu państwowego, albo adekwatnego herbu samorządowego (miasta, powiatu, województwa). Wstęgi stosuje się wówczas, gdy organizacja posługująca się sztandarem wyróżniona została ważnym orderem lub odznaczeniem. W przeciwieństwie do flag, w płacie sztandaru mogą pojawić się zarówno przedstawienia graficzne jak i napisy.

II

Propozycja sztandaru powiatu kwidzyńskiego odwołuje się do przedstawienia na stronie głównej (prawej) herbu powiatu, czyli Orła św. Jana Ewangelisty, towarzyszącego ziemi kwidzyńskiej dowodnie już XV wieku (a niewątpliwie i wcześniej). W barwach herbu powiatu pozostaje czerwony płat i złoty orzeł, z zaznaczonym czarno upierzeniem. Wokół wyobrażenia orła przedstawiono szarfę z napisem: RADA POWIATU - KWIDZYŃSKIEGO, napis rozdzielono po prawej i lewej stronie herbami dwóch miast znajdujących się na obszarze powiatu: Kwidzyna i Prabut. Zarówno w tym wypadku jak i na stronie odwrotnej (w wypadku herbów gminnych) zastosowano ich układ alfabetyczny.

Strona odwrotna sztandaru przestawia w centrum białego płatu na czerwonym polu białe Rodło, czyli dawny, z okresu między I a II wojną światową znak Związku Polaków w Niemczech, wyobrażający symbol rzeki Wisły z zaznaczonym Krakowem jako miejscem początku polskiej państwowości, symbolizujący jedność ziem polskich od gór po Morze Bałtyckie. Znak Rodła otacza złota szarfa z błękitnym napisem u góry POMEZANIA, na dole POWIŚLE, nawiązującym w przedstawianym układzie przede wszystkim do ważnego wydarzenia historycznego jakim były plebiscyty z lat 1920-1921. Plebiscyty dotyczyły terenów spornych między Niemcami i Polakami, a obok Górnego Śląska, Warmii i Mazur, takim terenem plebiscytowym było także Powiśle. Na Powiślu plebiscyt odbył się w lipcu 1920 roku, w wyniku głosowania do odradzającego się państwa polskiego włączono pięć podkwidzyńskich wsi. Ponad szarfą z napisem, w czterech skrajach sztandarowego płatu, umieszczono herby wszystkich czterech gmin wiejskich powiatu (w układzie alfabetycznym): Gardei, Kwidzyna, Ryjewa i Sadlinek.

Trzeba koniecznie podkreślić, że koncepcja sztandaru próbuje ulokować jego symbolikę ponad wszelkimi podziałami historycznymi, dążąc do uchwycenia pełni przeszłości ziem go tworzących, bez względu na dziejowe zawieruchy. Stąd zamysł odwołania się do najdawniejszej przeszłości, kształtowanej przecież w ramach państwa Zakonu Krzyżackiego, ale owocującej chrystianizacją Pomezanii i początkiem jej znacznego rozwoju gospodarczego, jak i odwołaniem do ważnego epizodu z historii najnowszej, do heroicznej próby zaprowadzenia na tym terenie rządów państwa polskiego. Autorzy projektu sądzą, że także poprzez takie zderzenie różnych wydarzeń historycznych sztandar powiatu będzie w stanie wszystkim nań patrzącym uzmysłowić niezwykle skomplikowaną historię Dolnego Powiśla. Był to teren pograniczny, na którym niejednokrotnie dochodziło do krwawych konfliktów dwóch nacji: polskiej i niemieckiej, ale na którym to terenie równie często kwitła przykładna współpraca obu tych nacji. Oddając hołd niewinnym ofiarom owych konfliktów pamiętać musimy, że w znacznej mierze one właśnie przybliżyły proces pojednania i współpracy w ramach szerokiego związku narodów europejskich. Projekt sztandaru powiatu kwidzyńskiego świadomie wpisuje się również w nurt integracji europejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 17-11-2010 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2010 14:00