Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Przedmiot działania i kompetencje

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym.

Do wyłącznej właściwości stanowiącej rady powiatu należy:

stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
uchwalanie budżetu powiatu,
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
dla zarządu z tego tytułu,
podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
określenie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania
z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,


podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego,


podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,


uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,


uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,


dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,


podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,


podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rada powiat kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komisji rewizyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 02-12-2008 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2008 13:27