Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2013

1. Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Straciło moc. Zmienione Zarządzeniem Nr 72/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2017r.

2. Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie likwidacji weksli wystawionych przez Dializę Polska S.A. i Dialvitę Sp. z oo. i kserokopii deklaracji wekslowej wystawionej  przez Dialvitę Sp. zoo.

3. Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie trybu zwrotu nadpłat za wydanie karty pojazdu.

4. Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Początki najważniejsze", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmienione Zarządzeniem Nr 44/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2013r.

5. Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniające: 1) Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 6/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2) Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 4/2013 z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Początki najważniejsze", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru trubu zbycia udziałów, ustalenia wysokości wadium oraz ustalenia treści memorandum informacyjnego „Zdrowie” Spółka z o.o. na potrzeby postępowania w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia celem zawarcia umowy przedwstępnej nabycia udziałów „Zdrowie” sp. z o.o. i ich użytkowania na okres 5 lat.

7. Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji zawarcia umowy przedwstępnej nabycia udziałów „Zdrowie” sp. z o.o. i ich użytkowania na okres 5 lat, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Zespołu.

8. Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu kwidzyńskiego na rok 2013.

9. Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2013

10. Zarządzenie Nr 10/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nałożenia obowiązku opracowania "Planu przygotowań "Zdrowie" Sp. z o.o. w Kwidzynie na potrzeby obronne państwa".

11. Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego" (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-22-112/11-00)współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

12. Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego" ( Nr umowy: UDA-POKL. 09.01.02-22-112/11-00). Projket współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego. Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działąnie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

13. Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wytycznych do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński w roku szkolnym 2013/2014.

14. Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie archiwizacji dokumentów z referendum powiatowego przeprowadzonego w dniu 12 sierpnia 2012r.

15. Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów do realizacji projektu pn. "Początki najważniejsze" współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1.

16. Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.

17. Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu i Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL w ramach realizowanego projektu "Początki najważniejsze".

18. Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmiana Zarządzenia Nr 36/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2007r.

19. Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 maja 2013r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 19/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej, oraz Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 lipca 2012r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 19/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Zmiana Zarządzenia Nr 19/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. oraz zmiana Zarządzenia Nr 33/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 lipca 2012r.

20. Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2013r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego oraz zasad jej koordynacji. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. ; Zmienione Zarządzeniem Nr 43/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2015r.

21. Zarządzenie Nr 21/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nałożenia na Panią Karolinę Sobańską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

22. Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa. Traci moc Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2011r.; Zmienione Zarządzeniem Nr 44/2015 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 29 grudnia 2015r.

23. Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie  przygotowania i przeprowadzania ćwiczeń służb zarządzania kryzysowego powiatu kwidzyńskiego pod kryptonimem „Most 2013”

24. Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Traci moc: 1) zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz 2) zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

Zmienione Zarządzeniem Nr 8/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 maja 2014r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 15/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2014r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 21/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2015r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 63/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 października 2017r.

25. Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników. Uchylone Zarządzeniem Nr 20/2017 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 23 maja 2017r.

26. Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników. Uchylone Zarządzeniem Nr 20/2017 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 23 maja 2017r.

27. Zarządzenie Nr 27/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wytycznych do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński w roku szkolnym 2013/2014.

28. Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie nałożenia na Pana Przemysława Suleja - nauczyciela mianowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

29. Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie nałożenia na Pana Macieja Manowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

30. Zarządzenie Nr 30/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie nałożenia na Pana Romana Rusina - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

31. Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie nałożenia na Panią Katarzynę Schmelter - nauczyciela dyplomowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychnr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

32. Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

33. Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie nałożenia na Panią Dorotę Klonowską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

34. Zarządzenie Nr 34/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie  przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

35. Zarządzenie Nr 35/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. "Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

36. Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Straciło moc. Obowiązuje Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2018r.

37. Zarządzenie Nr 37/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

38. Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 października 2013r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o Nagrodę Starosty Kwidzyńskiego na rok 2013.

39. Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego".

40. Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej administracji publicznej na terenie powiatu kwidzyńskiego.

41. Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. Straciło moc. Zmienione Zarządzeniem Nr 67/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2017r.

42. Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Traci moc Zarządzenie Nr 34/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2007r. w sprawie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

43. Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

44. Zarządzenie Nr 44/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2013r. zmieniające

1)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 19/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej,

2)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 56/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie,

3)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 57/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji gospodarki kasowej,

4)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 58/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie,

5)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 59/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji w zakresie ewidencji wydanych weksli In blanco,

6)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 60/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,

7)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 6/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

8)      Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 4/2013 z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „ Początki najważniejsze”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

45. Zarządzenie Nr 45/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

46. Zarządzenie Nr 46/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w 2012 roku z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

47.Zarządzenie Nr 47/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie Zarzadzenie straciło moc - obowiązuje Uchwała Nr 14/15 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. Z

48. Zarządzenie Nr 48/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Traci moc: 1) zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, 2) zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie sprostowania i zmiany zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

Zmienione Zarządzeniem Nr 4/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2014r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 25/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2014r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 34/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 listopada 2014r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 34/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 08-01-2013 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Wiśniewska 15-01-2018 14:11