Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2009

 1. Zarządzenie nr 1/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.  w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 5/06 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego zmienionego Zarządzeniem Nr 16/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2007 oraz Zarządzeniem nr 5/2008 Starosty kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2008.
 2. Zarządzenie nr 2/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników.
 3. Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 4. Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką kandydatów na kierowców taksówek.
 5. Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. strategii funkcjonowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kwidzyński.
 6. Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 7. Zarządzenie  Nr 7/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie kolejności rozpatrywania wniosków oraz ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2009 roku.
 8. Zarządzenie Nr 8/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  12 marca 2009 r.  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych  powiatu kwidzyńskiego na rok 2009.
 9. Zarządzenie Nr 9/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2009.
 10. Zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. projektu Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
 11. Zarządzenie Nr 11/2009 Starosty Kwidzyńskiego  z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 9/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
 12. Zarządzenie Nr 12/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów oraz wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001.
 13. Zarządzenie Nr 13/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 14. Zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie: „ Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.
 15. Zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 i 2008 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i straży.
 16. Zarządzenie Nr 17 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników.
 17. Zarządzenie Nr 18/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.
 18. Zarządzenie Nr 19/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” SP. z o.o. – szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, która otrzymała w 2008 r. dotacje z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego.
 19. Zarządzenie Nr 20/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2009/2010.
 20. Zarządzenie Nr 21/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.
 21. Zarządzenie Nr 22/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 22. Zarządzenie Nr 23/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zmienione Zarządzeniem Nr 26/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2016r.
 23. Zarządzenie Nr 24/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania członków zespołu do oceny wniosku złożonego przez Fundację "Misericordia" w Kwidzynie w sprawie finansowania kosztów utworzenia nowej pracowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
 24. Zarządzenie Nr 25/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów w starostwie. Zmienione Zarządzeniem Nr 10/2015r. Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2015r.
 25. Zarządzenie Nr 26/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1a Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie określenia środka transportu do odbywania podróży służbowych pracownika starostwa na obszarze kraju.

 26. Zarządzenie Nr 27/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny, oszacowania wartości transformatorów zamontowanych w stacji transformatorowej na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Hallera oraz komisji do przeprowadzenia przetargu.

 27. Zarządzenie Nr 28/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury drogowej w powiecie kwidzyńskim poprzez modernizację drogi powiatowej Kwidzyn Trzciano Straszewo – etap III – przebudowa odcinka drogi”.

 28. Zarządzenie Nr 29/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna – Etap I i Etap II”.

 29. Zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kwidzyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za rok szkolny 2008/2009.

 30. Zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia podziału zadań w zakresie realizacji projektów powiatu kwidzyńskiego dofinansowanych ze środków unijnych.

 31. Zarządzenie Nr 34/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

 32. Zarządzenie Nr 35/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie

 33. Zarządzenie Nr 36/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2009r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie

 34. Zarządzenie Nr 37/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i straży.

 35. Zarządzenie Nr 38/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 36. Zarządzenie Nr 39/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia pracowników do użytkowania systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Starostwa.
 37. Zarządzenie Nr 40/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii oświatowej powiatu kwidzyńskiego.
 38. Zarządzenie Nr 41/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ustalenia składu osobowego zespołu i grup roboczych.
 39. Zarządzenie Nr 42/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji III stopnia.
 40. Zarządzenie Nr 43/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 15-01-2009 07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Wiśniewska 02-08-2016 11:45