Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Karty usług - wnioski

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.

Zezwolenie na prowadzenie na terytorium Polski działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i    fizyczne

pobierz

WYDZIAŁ  ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1.

WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I LINIOWYCH, np. budynku mieszkalnego, garażowego gospodarczego, handlowego, magazynowego, linii energetycznej, wodociągowej, itp.

pobierz

2.

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, np. budynki mieszkalne jednorodzinne, mała architektura, przyłącza, budynki gospodarcze i garaże do 35m2, drobne roboty budowlane

pobierz

3.

WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTÓW ZALICZANYCH DO MOGĄCYCH POGORSZYĆ ŚRODOWISKO LUB POGARSZAJĄCYCH ŚRODOWISKO)

pobierz

4.

WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. przebudowa budynku w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, itp.

pobierz

5.

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA, np. z mieszkania na lokal użytkowy i odwrotnie, zmiana użytkowania z jednej działalności lub lokalu na inny, itp.

pobierz  

6.

ZMIANA DECYZJI – POZWOLENIA NA BUDOWĘ POZWOLENIA  NA ROBOTY BUDOWLANE

pobierz

7.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

pobierz

8.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POTWIERDZENIU POWIERZCHNI BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

pobierz  

9.

PRZENIESIENIE DECYZJI / ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH (z jednego inwestora na drugiego)

pobierz

WYDZIAŁ  OCHRONY ŚRODOWISKA

1.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

pobierz
2.

Decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów

pobierz
3.

Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów

 
pobierz
4.

Decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

pobierz

5

Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. pobierz
6.

Decyzja zezwalająca na usuwanie drzew i krzewów na terenach należących do gmin.

pobierz
7.

Zezwolenie na hodowania lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.

pobierz
8.

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

pobierz
9.

Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.

pobierz
10.

Rejestrowanie i wykreślanie roślin i zwierząt z rejestru gatunków chronionych.

pobierz
11.

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisje nie wymagają pozwoleń a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.

pobierz
12.

Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. 

pobierz
13.

Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację: geologiczną złoża kopaliny, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską. 

pobierz
14.

Wydawanie decyzji koncesyjnej na wydobywanie kopaliny ze złoża, na obszarze do 2,00ha, rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3, metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych. 

pobierz
15.

Wydanie zaświadczenia dla nieruchomości – objęcie uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

pobierz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1.

Zezwolenie (decyzja) na sprowadzenie zwłok, szczątków z obcego państwa w przypadku, gdy zwłoki lub szczątki będą pochowane na terenie powiatu kwidzyńskiego.

pobierz

2

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

pobierz

3.

Zezwolenie na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

pobierz

4.

Uprawnienia diagnostów.

 pobierz

5.

 Zajecie pasa drogowego w sposób szczególny.

pobierz 

6. Zezwolenie na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym.

pobierz 

7.

Wpis do ewidencji instruktorów/ wykładowców.

pobierz 

8.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. pobierz

 9.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. pobierz

10.

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.

pobierz

11.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. pobierz

12.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.

pobierz

13.

Poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań dla ośrodka szkolenia kierowców

pobierz

14.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. pobierz

15.

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą. pobierz

16.

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce. pobierz

17.

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy.

pobierz

18.

Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który został uprzednio wyrejestrowany na terytorium RP.

pobierz

19.

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela. pobierz

20.

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce. pobierz

21.

Rejestracja pojazdu marki „SAM”.

pobierz

22.

Rejestracja pojazdu zabytkowego. pobierz

23.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu (kasacja w uprawnionej stacji demontażu).

pobierz

24.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży. pobierz

25.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

pobierz

26.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę.

pobierz

27.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

pobierz

28.

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu.

pobierz

29.

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy.

pobierz

30.

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. pobierz

31.

Wydanie wtórnika karty pojazdu. pobierz

32.

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. pobierz

33.

Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych.

pobierz

34.

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych. pobierz

35.

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem. pobierz
36.

Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT.

pobierz
37. Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego.

pobierz

38.

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej  zastępczej.

pobierz
39.

Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu.

pobierz
40.

Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu.

pobierz
41.

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

pobierz
42.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu.

pobierz
43.

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

pobierz
44.

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (kat. AM, A1, A2, A, B1, B, T).

pobierz
45. Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność. pobierz
46.

Zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy (np. zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności badania lekarskiego).

pobierz
47.

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

pobierz
48. Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonego w tych Konwencjach. pobierz
49.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym.

pobierz
50.

Rozszerzenie uprawnień (kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E).

pobierz
51.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

pobierz
52.

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM.

pobierz
53.

Przekroczenie 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

pobierz
54.

Wymiana prawa jazdy z powodu wpisu potwierdzenia kwalifikacji zawodowej.

pobierz
55.

Przywrócenie uprawnienia cofniętego z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami lub niepoddania się badaniu lekarskiemu/psychologicznemu.

pobierz
56.

Przywrócenie uprawnienia, cofniętego z powodu utraty kwalifikacji, stwierdzonego na podstawie wyniku egzaminu kontrolnego.

pobierz
57.

Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności.

pobierz
58.

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

pobierz

59.

Odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, usuniętego z drogi w trybie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

pobierz

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

WG-01_aktualizacja EGiB

WG-01_aktualizacja EGiB-dane osób fizycznych

WG-01_aktualizacja EGiB-dane osób prawnych

pobierz

2.

Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości

Wniosek o zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości

pobierz

3.

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Formularz EGiB-wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - plik xls

Formularz EGiB-wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - plik PDF

Klauzula informacyjna

Pełnomocnictwo-wzór

pobierz

4.

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  PDF   XLS

P1 - mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntów i budynków  PDF   XLS

P2 - zbiór danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)  PDF XLS

P3 - zbiór danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) PDF  XLS

P4 - zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) PDF   XLS

P5 - rejestr cen nieruchomości PDF  XLS

P6 - raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB  PDF  XLS

P7 - inne materiały PDF  XLS

Klauzula informacyjna.pdf

pobierz

5.

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wniosek o naradę koordynacyjną - doc

pobierz

6.

Wydanie decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów

pobierz

7.

Zgłoszenie prac geodezyjnych i przekazanie wyników zgłoszonych prac

ZG-1 - Zgloszenie prac geodezyjnych - xls

ZG-3 - Zgloszenie uzupełniające - xls

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac - doc

 

pobierz

8.

Wydawanie zaświadczeń w sprawie wykreślenia ciężaru realnego, który figuruje w księdze wieczystej jako obciążenie na rzecz Skarbu Państwa 

pobierz

9.

Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu hipoteki

pobierz

10.

Wydanie decyzji o nieodpłatnym przywróceniu na własność działki rolnej (dożywotniej) i siedliskowej pod zabudowaniami,  zgodnie z uprawnieniem wynikającym z decyzji o przekazywaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe. 

pobierz

11.

Udostępnienie podmiotom realizującym zadania publiczne danych zgromadzonych w rejestrach publicznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rejestr EGiB, RCN, BDOT500,GESUT, BDSOG.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.doc

Klauzula informacyjna.pdf

pobierz

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI  I  ZDROWIA PUBLICZNEGO

1.

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

pobierz

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

1.

Zajęcie pasa drogowego

pobierz

2.

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi powiatowej na posesję.

pobierz

3.

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych

pobierz

4.  

Odszkodowanie OC za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej

pobierz

5.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej

pobierz

6.

Uzgodnienie warunków lokalizacji obiektu w pasie drogi powiatowej

pobierz

7.

Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu/urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej

pobierz

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

1.

P R O T O K Ó Ł przyjęcia podania - skargi - wniosku - informacji

pobierz

KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

1.

POSTANOWIENIE – uzgodnienie inwestycji - w oparciu o przedłożoną dokumentację projektową, uzgodnienie robót budowlanych przy obiektach i na obszarach objętych ochroną konserwatorską w planach zagospodarowania przestrzennego

pobierz

 

WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

pobierz
2.

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

pobierz

INNE

1.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobierz

2.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora pubicznego

pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 10-02-2009 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 07-07-2023 14:22