Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

5. "KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE"

 

KODEKS ETYCZNY

 

PRACOWNIKÓW starostwa Powiatowego W kwidzynie

 

wstęp

 

Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie opiera się na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności oraz odwołuje się do ogólnie obowiązujących norm moralnych.

Niniejszy dokument ma na celu poprawienie jakości funkcjonowania Starostwa oraz zwiększenie zaufania mieszkańców do samorządu powiatowego i wsparcie pracowników urzędu w realizowaniu standardów etycznego postępowania i zachowania się związanych z pełnieniem przez nich obowiązków.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

1) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kwidzynie;

2) Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie;

3) Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika samorządowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w myśl ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn zm.).

 

ZASADY OGÓLNE

 

§ 2.

1. Pracownik w swojej pracy kieruje się przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w uchwałach organów samorządu powiatowego i niniejszym kodeksie oraz dobrymi obyczajami.

2. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Starostwa w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz zachowań w pracy.

 

 

§ 3.

1. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej powiatu.

2. Działa zawsze tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Starostwa.

3. Pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o powiecie kwidzyńskim oraz współtworzy wizerunek pracownika samorządowego.

4. Nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym; w sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

5. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

 

 

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

 

§ 4.

1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.

2. Pracownik w szczególności:

1) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z wrażliwością, posługując się językiem prostym i zrozumiałym dla mieszkańców powiatu,

2) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,

3) nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za te rozstrzygnięcia,

4) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, angażując w to swoją wiedzę i umiejętności,

5) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, ale literą prawa i obiektywizmem,

6) traktuje mieszkańców powiatu w podobnych okolicznościach w taki sam sposób,

7) powiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie przepisów, które mają niekorzystny wpływ na uprawnienia mieszkańców,

8) informuje mieszkańców, iż mogą się odwoływać od niekorzystnych dla nich decyzji,

9) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia,

10) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem samorządu i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,

11) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

12) jest lojalny wobec swoich zwierzchników i podwładnych oraz gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek,

13) jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego urzędu.

14) zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Starostwie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.

 

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE PRACownika samorządowego

 

§ 5.

1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji wiedzy.

2. Pracownik w szczególności:

1) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,

2) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie,

3) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

4) jest otwarty na współpracę oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów,

5) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji,

6) przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy, zaś jeśli takie wystąpią - rozładowuje je.

 

ZASADA PRZEJRZYSTOSCI POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

 

§ 6.

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy tez korupcji.

2. Pracownik w szczególności:

1) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,

2) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,

3) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,

4) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

5) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,

6) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,

7) nie ujawnia informacji niejawnych, do których ma dostęp ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ

 

§ 7.

1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.

2. Pracownik w szczególności:

1) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych,

2) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,

3) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych,

4) nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym,

5) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,

6) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu w Urzędzie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 8.

1. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami w pracy i poza pracą

2. Pracownik wykonujący obowiązki opiekuna praktykanta lub stażysty winien uczynić wszystko, aby przygotować te osoby do właściwego wykonywania obowiązków pracownika samorządowego i przestrzegania zasad kodeksu etycznego.

3. Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą przewidzianą prawem odpowiedzialność porządkową wynikającą z ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

4. Wszelkie naruszenia Kodeksu przez pracowników będą rozpoznawane zgodnie z wprowadzoną zarządzeniem starosty Procedurą postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

§ 9.

Kodeks etyczny ma zastosowanie do wszystkich pracowników starostwa Powiatowego w Kwidzynie bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.

§ 10.

Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie zostaje przyjęty przez pracowników z dniem 30 czerwca 2005 r. i wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia go na tablicy ogłoszeń starostwa, stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu kwidzyńskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 04-03-2016 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 04-03-2016 07:50