Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2017

1. Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zasad pobierania odpłatności za wydanie dokumentów stanowiących informację publiczną, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, aktów normatywnych i innych aktów prawnych lub dokumentów oraz ich uwierzytelniania.

2. Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów związanych z realizacją zadań zleconych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC. OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 80/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017R.)

3. Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC. OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 6/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 STYCZNIA 2019R.)

4. Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pt." Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 66/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 14/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 17/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 MARCA 2019 R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 33/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 SIERPNIA 2019R.)(ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 19/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2020 R.)

5. Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 41/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019R.) (ODWOŁANE ZARZĄDZENIEM NR 44/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 R.)

6. Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie - komputerów stacjonarnych.

7. Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Trzaskę - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształćenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

8. Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Mirosławę Wasiniak - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

9. Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie utworzenia składu informatycznych nośników danych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

10. Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2017.

11. Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na rok 2017.

12. Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane. (ZARZĄDZENIE TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 46/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R.)

13. Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 marca 2017r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 64/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.  w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 64/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2016R.)

14. Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanym ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość Edukacji Zawodowej.

15. Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powieci kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 44/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.)

16. Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2017 rok oraz korekty podatku naliczonego za 2016 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

17. Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Kwidzyńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z udziałem miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kwidzyńskiego.

18. Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych lub staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” nr RPPM.03.03.01-22-0004/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. (ZMIENIONE - ZARZĄDZENIE NR 4/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 STYCZNIA 2020R)

19. Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 6/2007 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2007R.)

20. Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 25/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 SIERPNIA 2013 R. I ZARZĄDZENIE NR 26/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 8 SIERPNIA 2013 R., ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 17/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2018 R.)

21. Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 34/2015 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2015 R. ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 38/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R.)

22. Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r.  w sprawie nałożenia na Pana Andrzeja Krawczyka – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

23. Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r.  w sprawie nałożenia na Panią Juliannę Makowską – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

24. Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

25. Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Teresę Banasiak – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

26. Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Joannę Tuszyńską – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

27. Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Czarnobaj – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

28. Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Ewę Jastrzębską – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

29. Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Justynę Czarnotę – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

30. Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Teresę Woźniak – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

31. Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Trzaskę – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

32. Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Nataliye Volode – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

33. Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Pana Henryka Dąbrowskiego – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

34. Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Magdalenę Dolatta – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

35. Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Anitę Mańkowską – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

36. Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Grażynę Zaboronek – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

37. Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

38. Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

39. Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2017r. zmieniajace Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 64/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 64/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2016R)

40. Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie komisji odbiorowej zadań, zlecanych z Działu 600 rozdziału 60014 paragraf 4300 - Inne usługi i Działu 600 rozdziału 60014 paragraf 4700 - Usługi remontowe Planu wydatków budżetowych Powiatu Kwidzyńskiego. Zmienione Zarządzenie Nr 5a/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2014r.

41. Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Kwidzyńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z udziałem miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kwidzyńskiego pn. "Kryzys 2017".

42. Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

43. Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

44. Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

45. Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2017r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pt."Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00

46. Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 64/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

47. Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 44/2015 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2015R.)

48. Zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".

49. Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 49/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zmiana w Zarządzeniu Nr 49/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 13/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 R.)

50. Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2017r. zmieniąjace Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Magdalenę Dolatta - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajeć.

51. Zarządzenie Nr 51/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Juliannę Makowską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

52. Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2017r. zmieniąjace Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Trzaskę - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

53. Zarządzenie Nr 53/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2017r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Kwidzynie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

54. Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Halinę Ostrowską - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

55. Zarządzenie Nr 55/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nałożenia na Panią Justynę Czarnotę - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

56. Zarządzenie Nr 56/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Starosty Kwidzyńskiego.

57. Zarządzenie Nr 57/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 64/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

58. Zarządzenie Nr 58/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".

59. Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 września 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16,18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019.

60. Zarządzenie Nr 60/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2017r. o zmianie zarządzenia Nr 57/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia osób do zarządzania i realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".

61. Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmiany instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na zamówienia, nieobjete ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt.8.

62. Zarządzenie Nr 62/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

63. Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2013 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 24/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO  Z DNIA 30 LIPCA 2013R.)

64. Zarządzenie Nr 64/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  31 października 2017r.  zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 65/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe,  Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmienione Zarządzenie Nr 65/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

65. Zarządzenie Nr 65/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2017r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 66/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 66/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R.) 

66. Zarządzenie Nr 66/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2017r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.003.01-22-0004/16-00. Zmienione Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.

67. Zarządzenie Nr 67/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. Traci moc Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2013 r. ; Zmienione Zarządzeniem Nr 78/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2017r. (STRACIŁO MOC. OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 29/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 CZERWCA 2019R.)

68. Zarządzenie Nr 68/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego.

69. Zarządzenie Nr 69/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 14/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.) (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 SIERPNIA 2019R.)

70. Zarządzenie Nr 70/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2017r w sprawie Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 21/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2019 R.)

71. Zarządzenie Nr 71/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

72. Zarządzenie Nr 72/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie powołania Zespołu stałego ds. monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 1/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 STYCZNIA 2013R. ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 3/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2019R.)

73. Zarządzenie Nr 73/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia systemu Płatności elektronicznych WebPOS Paybynet w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

74. Zarządzenie Nr 74/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 6/2007 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2007R.)

75. Zarządzenie Nr 75/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w roku 2018. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 79/2017 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017R.)

76. Zarządzenie Nr 76/2017 Starosty Kwidzyńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Powiatowa Formacja Ratownictwa Technicznego w Kwidzynie.

77. Zarządzenie Nr 77/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kwidzynie.

78. Zarządzenie Nr 78/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. Zmienione Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 2 listopada 2017r. (STRACIŁO MOC. OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 29/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 CZERWCA 2019R.)

79. Zarządzenie Nr 79/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w roku 2018. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 75/2017 Z DNIA 6 GRUDNIA 2017R.)

80. Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów związanych z realizacją zadań zleconych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 2/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2017R.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 02-01-2017 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 30-12-2020 15:03