Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

Uchwała nr IX/58/2015

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 78.848.899 zł, w tym:

1) dochody bieżące 76.513.899 zł,

2) dochody majątkowe 2.335.000 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 77.267.699 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 72.720.029 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 61.283.801 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.963.695 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.320.106 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.710.797 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.623.111 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.183.685 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.068.755 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie 1.286.560 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 632.075 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.547.670 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.547.670 zł.

 

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.581.200 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.581.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 594.025 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 141.000 zł, na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.600.000 zł.

 

§ 7.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

  1. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

  2. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

  3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące,

  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2017.

  2. udzielania poręczeń w roku budżetowym 2016 do wysokości 1.250.000 zł.

 

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7 do uchwały

8. uzasadnienie do uchwały

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.239, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 78.848.899 zł, w tym:

1) dochody bieżące 76.513.899 zł,

2) dochody majątkowe 2.335.000 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 77.267.699 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 72.720.029 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 61.283.801 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.963.695 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.320.106 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.710.797 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.623.111 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.183.685 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.068.755 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie 1.286.560 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 632.075 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.547.670 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.547.670 zł.

 

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.581.200 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.581.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 594.025 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 141.000 zł, na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.600.000 zł.

 

§ 7.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

  1. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

  2. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

  3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału , w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udzielam środków pomocowych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) dotacji na zadania bieżące,

  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2017.

  2. udzielania poręczeń w roku budżetowym 2016 do wysokości 1.250.000 zł.

 

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. załącznik nr 5 do uchwały

6. załącznik nr 6 do uchwały

7. załącznik nr 7 do uchwały

8. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 05-01-2017 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2017 10:36