Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XII/70/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2016 r. o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

Uchwała nr XII/70/2016

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 21 marca 2016 r.

 

o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1, § 2,3,6 oraz § 7 otrzymują brzmienie:

 

„ § 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 79.742.418 zł, w tym:

1) dochody bieżące 78.252.618 zł,

2) dochody majątkowe 1.489.800 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2 ust. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 79.147.072 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74.862.868 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 62.106.108 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.339.615 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.766.493 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.537.743 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.614.137 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.686.245 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.539.527 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie 1.286.560 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 632.075 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.284.204 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.534.204 zł.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 750.000 zł.

 

 

§ 3 ust. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 595.346 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę rat kredytów i pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.985.854 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.581.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.802.234 zł.

§ 7 ust. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 2.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 6 do uchwały

5. załącznik nr 7 do uchwały

6. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 05-01-2017 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2017 10:41