Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XIII/71/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

Uchwała nr XIII/71/2016

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237, art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1, § 2, § 4 ust. 1 oraz § 7 otrzymują brzmienie:

„ § 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 80.652.065 zł, w tym:

1) dochody bieżące 78.462.265 zł,

2) dochody majątkowe 2.189.800 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2 ust. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 80.056.719 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75.015.515 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 62.253.938 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.973.124 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.280.814 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.549.610 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.607.087 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.686.245 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.539.527 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie 1.286.560 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 632.075 zł.

 

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.041.204 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.291.204 zł.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 750.000 zł.

 

§ 4 ust. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 98.973 zł.

 

§ 7 ust. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.”

 

§ 2.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 6 do uchwały

4. załącznik nr 7 do uchwały

5. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 05-01-2017 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2017 10:43