Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 września 2016 r. o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

Uchwała  nr XVI/82/2016

Rady  Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 września 2016 r.

 

o zmianie uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r.  w  sprawie budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2016.

 

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.237,  art.258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu  uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr IX/58/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w  sprawie budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2016, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1, § 2  oraz § 7 otrzymują brzmienie:

 

„  § 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 80.670.687 zł, w tym:

1)      dochody bieżące 79.753.657 zł,

2)      dochody majątkowe 917.030 zł,

- jak w załączniku nr 1.

 

§ 2  ust. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 80.075.341 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2.      Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75.440.031 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 63.320.141 zł, z tego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.349.437 zł,

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.970.704 zł,

2)      wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.395.227 zł,

3)      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.581.424 zł,

4)      wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.539.900 zł, z czego:

a)      ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.388.521 zł,

5)      wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie 36.560 zł,

6)      wydatki na obsługę długu publicznego 566.779 zł.

 

3.      Wydatki budżetu,  o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.635.310 zł, w tym:

1)      wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.885.310 zł, w tym:

a)      na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 24.354 zł, z czego:

-        ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20.701 zł,

2)      zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 750.000 zł.

 

§ 7  ust. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania     zawiera załącznik nr 7 do uchwały. ”

 

§ 2.

 

1.      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 6 do uchwały

4. załącznik nr 7 do uchwały

5. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 05-01-2017 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2017 10:48