Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1) UCHWAŁA NR XXV/127/2017 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2017 R. 2) UCHWAŁA NR XXVII/149/2017 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R.))

 

Uchwała Nr XXI/109/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

 

Określa się zadania oraz wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma z dnia WF.WRO.72.2017.w Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 lutego 2017 roku, wysokość środków przypadających według algorytmu w 2017 roku dla powiatu kwidzyńskiego wynosi 2 143 532,00 zł.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone przez Prezesa Zarządu PFRON na dany rok dla powiatu.

Zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, zostały określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.).

Kierując się koniecznością zaspokojenia najbardziej istotnych potrzeb osób niepełnosprawnych, a także mając na uwadze wysokość środków wydatkowanych w 2016 roku na poszczególne zadania oraz wysokość otrzymanych środków z PFRON w 2017 r. proponuje się podział środków finansowych określony w załączniku do niniejszej uchwały.

Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (dwa WTZ) pozostaje na poziomie roku ubiegłego i wynosi 1 450 644,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznacza się 300 000,00 zł, tj. 150 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (ok. 5 osób) oraz kwotę w wysokości 150 000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (ok. 5 osób).

Po uwzględnieniu kwoty 1 450 644,00 zł (89 uczestników) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rehabilitacji zawodowej 300 000,00 zł, na pozostałe zadania powiatu
z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się 392 888,00 zł.

Biorąc pod uwagę wysokość środków (392 888,00 zł) na rehabilitację społeczną oraz skalę potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej proponuje się obniżenie dofinansowania do:

  1. sprzętu rehabilitacyjnego o 20% przysługującego dofinansowania;

  2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o 40% kwoty udziału własnego osoby niepełnosprawnej za zakup danego przedmiotu lub środka z uwzględnieniem §13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz 1190 z późn. zm.) z wyłączeniem aparatów słuchowych dla osób dorosłych. W przypadku dofinansowania dla osób dorosłych przy zakupie jednego aparatu słuchowego ustala się kwotę dofinansowania w wysokości 800,00 zł.

Przyjęcie obniżenia dofinansowania do zadań w ramach rehabilitacji społecznej pozwoli na objęcie tą formą pomocy większej liczby osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym na realizację w/w zadania z uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych w roku ubiegłym przeznacza się kwotę 202 888,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci i młodzież w wieku od 16 do 24 lat ucząca się i niepracująca bez względu na stopień niepełnosprawności.

Wobec powyższego w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb osób niepełnosprawnych przyjęta zostanie w 2017 r. zasada przyznawania dofinansowania dzieciom i młodzieży, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Na realizację tego zadania przeznacza się środki w wysokości 70 000,00 zł.

Na pozostałe zadania, tj. dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznacza się 50 000,00 zł, natomiast na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 70 000,00 zł.

W zakresie określenia zadań i podziału środków PFRON według załącznika do uchwały uzyskano pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której zadaniem jest opiniowanie uchwał przyjmowanych przez powiat pod kątem ich skuteczności dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spełnia wymogi określone w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/109/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 marca 2017 r.

 

 

Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017, przeznaczonych na poszczególne zadania

 

 

I. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – 300 000,00 zł

 

1.Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

150 000,00 zł

2.Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

150 000,00 zł

  • Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – 1 843 532 zł

 

1.Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)

1 450 644,00 zł

2.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

70 000,00 zł

3.Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b)

50 000,00 zł

4.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c)

202 888,00 zł

5.Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7 lit. d)

 

70 000,00 zł

  • Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem

2 143 532,00 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 29-03-2017 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 08-12-2017 12:15