Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2018

1. Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 13/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 R.)

2. Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 36/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013R.)

3. Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „ Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 66/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R. ZMIANY: ZARZĄDZENIE NR 45/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2018R., ZARZĄDZENIE NR 16/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 MARCA 2019 R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 32/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 SIERPNIA 2019R.) (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 20/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2020 R.)

4. Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na rok 2018.

5. Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie istalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2018.

6. Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów w starostwie.

7. Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy pracownikom Starostwa Powiatowego w Kwidzynie podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

8. Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" (Nr umowy: RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16-00) - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 4, Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjlanych szkół zawodowych.

9. Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 49/2012 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2012R., ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 13/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 R.)

10. Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniunr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 13/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 R.)

11. Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2018r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2018 rok oraz korekty podatku naliczonego za 2017 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

12. Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach w zakresie upowszechniania i podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

13. Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 21/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2018 R.)

Straciło moc:

 • Zarządzenie Nr 49/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r.

14. Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Zmieniające:

 1. Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 56/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.w spr awie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowymw Kwidzynie;
 2. Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 57/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.w sprawie wprowadze nia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji gospodarki kasowej;
 3. Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 58/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli  dokumentacji finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie;
 4. Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 59/2012 z  dnia 31 grudnia 2012r .w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcjiw zakresie ewidencji wydanych weksli in blanco;
 5. Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 60/2012 z dnia 31 grudnia 20 12r.w sprawie wp rowadzenia w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowegow Kwidzynie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania;
 6. Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 65/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodo wych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 7. Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 4/2017 z  dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowyo dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00;
 8. Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie wprowadzeniaw Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

15. Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 53/2016 Starosty Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie na kadencję w latach 2016-2020.  Zmienione Zarządzenie Nr 53/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2016 r.

16. Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie”. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 30/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R.) TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 4/2023 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z 9 STYCZNIA  2023 R)

17. Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 20/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 MAJA 2017 R.)TRACI MOC  AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 21/2023 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 R.

18. Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego”- strategia na lata 2016-2021.Zmienione Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2016 r.

19. Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. założeń do aktualizacji „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego”- strategia na lata 2016-2021. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 4/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.)

21. Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 13/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 R.
ZMIANY: ZARZĄDZENIE NR 23/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R. ZARZĄDZENIE NR 13/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R. ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020R. ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Z DNIA 19 STYCZNIA 2021 R.(ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 29/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 R.)

22. Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wartości środków trwałych, do których stosuje się amortyzację dla celów bilansowych.

23. Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2018 r. z dnia 24 maja 2018 r.(ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 29/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 R.)

24. Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 6/2007 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 R.)

25. Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w 2013 roku z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

26. Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza".

27. Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego.

28. Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 LIPCA 2016 R.)ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 8/2023 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R.)

29. Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty oceniającej projekty kwalifikacyjnej w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”.

30. Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2018 r. zmiany zarządzenia nr 37/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz zmian w oznaczeniu komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

31. Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 67/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30  GRUDNIA 2016 R.)(ZARZĄDZENIE TRACI MOC AKTUALNE  ZARZĄDZENIE NR 51/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.)

32. Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

33. Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 62/11 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art.130a ust. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów.

34. Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego.

35. Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 06 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 65/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim- modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

36. Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2018 r.  w sprawie tworzenia, nadzoru i publikowania aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

37. Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 53/2016 Starosty Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie na kadencję w latach 2016-2020, zmienionego Zarządzeniem Nr 15/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 53/2016 Starosty Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie na kadencję w latach 2016-2020.

38. Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MAJA 2017R. ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM 20/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 MARCA 2019 R., TRACI MOC AKTUALNE  ZARZĄDZENIE NR 2/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 02 STYCZNIA 2020 R.)

39. Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r.  o zmianie zarządzenia Nr 55/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem”.

40. Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarzadzania i realizacji projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”.

41. Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie oraz powołania Komisji Konkursowej.

42. Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie.

43. Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej. Straciło moc Zarządzenie Nr 53/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada  2006 r.

44. Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 14/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja , Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. (ZMIENIONE- ZARZĄDZENIE NR 3/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 STYCZNIA 2020R)

45. Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 3/2018 z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa.

46. Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 65/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 02-01-2018 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 18-09-2023 10:29