herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr 384/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie Renacie Majda. 2014-11-06 12:21
Uchwała Nr 385/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2014 r. o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Nr 176/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Dziecka Kwidzynie. 2014-11-06 12:23
Uchwała nr 386/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia Romanie Pawelskiej-Sulot - dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich sprawach dotyczących programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 2014-11-06 12:25
Uchwała Nr 387/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2014-11-14 10:20
Uchwała Nr 388/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2015. 2014-11-14 10:22
Uchwała Nr 389/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 308/13 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2013R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 80/15 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.) 2015-11-20 09:17
Uchwała Nr 390/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej. 2014-11-20 10:18
Uchwała Nr 391/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2014r. 2014-11-20 10:23
Uchwała nr 392/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kaczor, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 1/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R.) 2018-10-18 08:20
Uchwała nr 393/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marii Kochanowskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-11-28 09:33
Uchwała nr 394/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie o orzeczenie przepadku pojazdu. 2014-11-28 09:35