Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" w 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/200/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 22 czerwca 2009 roku


w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                                    § 1

Powiat Kwidzyński przystępuje do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”, w obszarze B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, w obszarze D – likwidacja barier transportowych, w obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych.

                                                                   § 2

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oddziale Pomorskim z siedzibą w Gdańsku.
2. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w pkt 1 upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania na okres czasu od dnia zawarcia umowy do dnia zatwierdzenia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozliczenia końcowego realizacji programu. Realizacja zabezpieczenia nastąpi z dochodów własnych powiatu.

                                                                    § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                                                   § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                          UZASADNIENIE

  „Program wyrównywania różnic między regionami II” jest kontynuacją „Programu wyrównywania różnic między regionami”, który został uruchomiony w roku 2003.
Uchwałą Nr 178/2009 z dnia 28 maja 2009 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił powiaty kwalifikujące się do uczestnictwa w 2009 roku w programie, wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację każdego projektu oraz obszary programu, które będą realizowane w 2009 roku przez jednostki samorządu terytorialnego.
  W związku z przystąpieniem Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” konieczne jest zawarcie umowy na jego realizację z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu przez Powiat Kwidzyński w 2009 roku pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jest on zgodny z kierunkami działań jakie zostały przyjęte w „Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2010” przyjętym uchwałą Nr VI/51/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2010”.
  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 29-06-2009 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 30-06-2009 14:12