Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XI/68/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r o zmianie uchwały nr IV/ 27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003.

                                               Załącznik Nr..12..

                                                                     do protokołu Nr.11/XI..

           z XI. sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego

     z dnia 26 maja 2003r.

Uchwała  Nr .XI../.68..2003

Rady  Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia .26 maja 2003r......

o zmianie uchwały nr IV/ 27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w  sprawie  budżetu  powiatu  kwidzyńskiego na  rok  2003.

Na  podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź. zm.), oraz art. 124 , art. 128 ust.2 , ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r nr 155 poz. 1014, z póź. zm.), Rada powiatu uchwala, co następuje:

1

W uchwale Nr IV/ 27/ 2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

    1, 2, 4, 5, 8 oraz  9 otrzymują brzmienie :

„1 ust.  1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości    50.158.621,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.056.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez           powiat w wysokości  5.696.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)     dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 10.167.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3)     dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

4)     dotacje z funduszy celowych na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji w wysokości 100.000,00 zł.

3.     Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2003, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości  50.271.121,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.556.234,00 zł, w tym:

1)     wydatki na zadania własne w wysokości 44.5575.091,00 zł,

2)     wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.696.030,00 zł .

4.     Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się na:

1)     wydatki majątkowe kwotę 6.014.500,00 zł,

2)     wydatki bieżące kwotę 44.256.621,00 zł, w tym :

a)     na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28.452.378,00 zł,

b)    na dotacje 1.014.760,00 zł,

c)     na obsługę długu powiatu 1.041.000,00 zł.

5.     Ustala się rozchody z budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości 3.487.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6.     Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości 3.600.000,00 zł jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, z tego:

1)     pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w wysokości 100.000,00 zł,

2)     kredyt długoterminowy w wysokości 500.000,00 zł,

3)     wpływy z emisji obligacji w wysokości 3.000.000,00zł.

2 Rozwiązuje się utworzoną rezerwę ogólną w kwocie  32.745,00  zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją budynku w Prabutach na potrzeby Filii PUP w Kwidzynie.

4Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wartość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5.

8 Przyjmuje się prognozę długu budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9 Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kwidzynie do:

1)     zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w wysokości 100.000,00 zł,              zgodnie z uchwałą nr VIII/48/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31marca 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na modernizację układu grzewczego w SOSW w Barcicach - budowa kotłowni na biomasę,

2)     zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr                     Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na nabycie udziałów w podwyższonym kapitale „Zdrowie” sp. z o.o. w Kwidzynie,

3)     emisji obligacji powiatowych w 2003r. w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nrLII/357/2002  Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2002r. sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

4)     zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,

5)     dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6)     przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.”

2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 22-11-2010 20:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 26-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2010 20:39