Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 352/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji dyrektorowi Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie.

Uchwała  Nr 352/21

Zarządu  Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.2.2.  Rozwój usług społecznych  oraz powierzenia jego realizacji dyrektorowi Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 5 ust. 2, art. 33 i art. 48 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. 2020 r., poz. 818), jak również w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 oraz wywołanym nim sytuacjom kryzysowym

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powiat Kwidzyński przystępuje do realizacji projektu pn.  „Pomorskie dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.2.2.  Rozwój usług społecznych.

 

§ 2

 

1. Powierza  się   realizację  zadań wynikających z realizacji projektu, o którym mowa w § 1,  podległej jednostce – Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie.

 2. Upoważnia  się  dyrektora Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach związanych z  realizacją ww.  projektu w zakresie określonym w upoważnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Upoważnienie obejmuje okres realizacji projektu.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się  wicestaroście.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

W związku z wystąpieniem Powiatu Kwidzyńskiego do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” przyznane zostało łączne dofinansowanie w wysokości  609 900 zł ( 262 200 zł  na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rodzinie, 347 700 zł na rzecz Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych i  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  wsparcie w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, tj. dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ( w tym opuszczających pieczę zastępczą) jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych), rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi (m.in. wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków, warsztaty edukacyjne, bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, doposażenie placówek w środki i sprzęt niezbędny do walki z Covid-19).

Grantobiorcami w ramach projektu są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Domów dla Dzieci (Dom dla Dzieci ul. Malborska 18 B w Kwidzynie, Dom dla Dzieci ul. Staszica 27 A w Kwidzynie oraz Dom dla Dzieci ul. Donimirskich 4 w Ryjewie). Realizacja projektu: październik 2021 r. – marzec 2023 r.

W związku z powierzeniem realizacji części zadań w ramach przedmiotowego  projektu, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego upoważnia Panią Ewę Czeszejko - Szwangruber -  dyrektora Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie do realizacji projektu w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

UPOWAŻNIENIE Nr 76/2021

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na mocy uchwały nr 352 z dnia 26 listopada 2021 r. udziela Pani Ewie Czeszejko - Szwangruber, pełniącej funkcję dyrektora Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu  Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, w tym do:

- potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami,

-  zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,

- podejmowania innych decyzji wiążących w ramach powyższego projektu, realizowanego zgodnie z Wytycznymi, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na  lata 2014-2020 – Działanie 6.2.2.  Rozwój usług społecznych.

2.  Upoważnienie   jest    ważne   do   końca  realizacji    projektu, tj. całkowitego rozliczenia i  wypełnienia  wszystkich  zobowiązań wynikających z jego realizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kopeć-Bogdan 26-11-2021 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 26-11-2021 12:29